Комунальний заклад освіти "Спеціалізована школа № 115" Дніпровської міської ради

 Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Звіт керівника

   

Звіт
директора Комунального закладу освіти

«Спеціалізована школа № 115»

Дніпровської міської ради

Гребенюк Валентини Олексіївни

про роботу педколективу

за 2017-2018 навчальний рік

 

     Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

     У 2017-2018 н.р. робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в України», Концепції профільного навчання у старшій школі, керуючись положеннями Конституції України, Національною державною програмою «Освіта», Національною доктриною розвитку освіти, Положенням «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальношкільних та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Школа має статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня по проведенню дослідної роботи за темою: “Інтегрування змісту випереджаючої освіти в навчально-виховний процес” (наказ  № 496/0/212-15 від 10.07.2015р.)

 

1. Матеріально-технічна база навчального закладу.

Школу засновано у 1996 році (будівля складається з 3-х поверхів, проектна потужність - 660 учнів).

Відповідно до норм та вимог сьогодення створюються умови для роботи і навчання.

Забезпеченість закладу меблями 100%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

В школі є їдальня, актова зала, бібліотека з читальним залом, 2 спортивні зали, спортивні майданчики, стадіон, тренажерна зала, кімната-музей, кабінет хореографії.

 

 

2. Кадрове забезпечення навчального закладу:

Кадрова політика Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа № 115» Дніпровської міської ради будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту, структури та терміну навчання (12-річної школи). Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя-психолога, вчителя-технолога, вчителя-дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.

Назріло питання формування педагогічних кадрів нового типу. Враховуючи можливість і пріоритетність кадрових питань, у навчальному закладі розроблено цільову програму «Вчитель».

Мета програми: створення системи професійного росту педагогічних кадрів.

Таким чином, серед задач кадрової політики закладу можна визначити наступні:

 • активізацію та якісне перетворення інноваційної здатності педагогічного персоналу;
 • дбайливе ставлення до старшого покоління вчителів, підтримку їхньої професійної активності
 • добір вчителів повинен здійснюватись відповідно до розроблених кваліфікаційних вимог;
 • впровадження в навчальний процес нових принципів і методів навчання.

 

Освітній процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту, всі володіють державною мовою.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

 • встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;
 • активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та

результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості.

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти  років.

Атестація педагогів – це іспит на компетентність. У 2017-2018 н.р. атестовано 7 вчителів. Раніше встановлені категорії та звання підтверджені 2-м вчителям -Болдирєва Т.Ф., Макеров В.Ф. Присвоєні кваліфікаційні категорії вчителям: Сухаренко О.М. (перша), Утєшева Г.В. (перша), Медяна Н.В. (вища). За результатами творчих звітів про інноваційний досвід роботи у цьому році присвоєні педагогічні звання:

 • Звірко Т.О. – звання «учитель–методист»
 • Василевська С.В. – звання «учитель–методист».

 

Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів. Якість комп’ютерної освіти педагогічних працівників є постійною турботою керівництва школи.

Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є:

 • формування ключових компетентностей;
 • моніторинг якості освітньої діяльності;
 • самоосвітня діяльність педагога;
 • залучення педагогічних кадрів до дослідної роботи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів.

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання.

 

3. Участь педагогічного колективу в професійних конкурсах, семінарах, виставках, конференціях:

 • У 2017-2018 н.р. педагогічний колектив  школи приймав участь в                             XІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018», яка проходила в        м. Києві та участь в конкурсі тематичних номінацій в межах виставки за темою «Упровадження інновацій у педагогічний процес для підвищення якості знань випускників». Наша конкурсна робота була відмічена на нагороджена Срібною медаллю.
 • Конкурс педагогічної майстерності «Сучасний урок» - 4 розробки вчителів: Шмирега О.І., Василевська С.В., Звірко Т.О., Утєшева Г.В.
 • Участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»
 • Участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції «Стратегії сталого розвитку та програми STEM-навчання у змісті природничо математичної освіти»

4. Освітній процес у закладі освіти:

Комунальний заклад освіти «Спеціалізована школа № 115» Дніпровської міської ради функціонує на підставі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи.

У діяльності школи забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності школи є чітке, конкретне планування освітнього процесу школи яке забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна виконати і які забезпечують рівномірний ритм роботи закладу освіти протягом року.

 1. Стан і розвиток шкільної мережі:

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2017 року в школі було відкрито 22 класи з кількістю учнів – 629. Протягом навчального року із школи вибуло – 5 учнів і прибуло 8 учнів. На кінець 2017-2018 навчального року в школі навчається 632 учні.

У школі створена і діє система роботи профільного навчання в 10-11-х класах за напрямками технологічний, де здійснюється допрофесійна підготовка зі спеціальностей: «Швачка» та «Слюсар з ремонту автомобілів».

Основні напрямки навчальної діяльності закладу в 2017-2018 н.р. - впровадження інноваційних технологій та розвивальне навчання, а саме:

 • робота за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»;
 • продовження впровадження інтерактивних технологій, диференційованого та проблемного навчання;
 • різноманітна проектна діяльність вчителів та учнів.

Робота всього педагогічного колективу впродовж навчального року була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів.

 

 1. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес:

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентоспроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього освітнього процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі школи ефективно організовують освітній процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями  педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

Головна мета використання нетрадиційних форм роботи на уроках - це зацікавлення дітей навчальною працею й утримання цього інтересу. Тільки в разі такого підходу формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я, яке є одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, є можливим.

Згідно з річним планом роботи школи на 2017–2018 навчальний рік педагогічний колектив працював над реалізацією третього етапу науково-методичного проекту: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

 1. Робота з обдарованою учнівською молоддю

В останні роки в школі склалася певна система роботи з обдарованими учнями, над удосконаленням якої педколектив постійно працює.

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Протягом навчального року учні нашої школи брали активну участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах різних рівнів, інтелектуальних конкурсах, змаганнях, турнірах та інших заходах, які сприяли розвиткові інтелектуальних здібностей, потенційних можливостей, критичності та культури мислення учнів.

У відбірковому турі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів в 2017-2018 навчальному році учні школи отримали 33 призових місця, у фінальному турі – 13 переможців, а саме:

Предмет

П.І. учня

Місце

Клас

П. І. Б. вчителя

Хімія

Бурова Катерина

2

8 - Б

Комиза О. В.

Адонка Валерія

2

9 - Б

Українська мова

Попова Поліна

3

7 - Б

Гаркуша Н. Ф.

Географія

Іпатова Вікторія

3

8 - А

Репан Г. Д.

Адонка Валерія

2

9 - Б

Бурова Катерина

2

8- Б

Рула Аліна

3

9 - А

Біологія

Бурова Катерина

1

8 - Б

Кучер І. М.

 

 

Бархєт Карина

2

9 - А

Адонка Валерія

1

9 - Б

Трудове навчання

Білоброва Анастасія

1

11 кл.

Антонюк О. С.

 

 

Трудове навчання

Грицай Віталій

3

9 - Б

Макеров В. Ф.

Камалов Августин

3

11 кл.

 

За результатами ІІ туру до участі в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів було запрошено 3 учениці, які підтвердили свої знання  на високому рівні, посівши почесні призові місця:

Бурова Катерина, учениця  8 – Б класу,  ІІІ місце з біології та І місце з географії,

Адонка Валерія, учениця 9 – Б класу, І місце з біології,

Білоброва Анастасія, учениця 11 класу, ІІІ місце з трудового навчання.

І з 26 по 31 березня честь нашої школи і Дніпропетровської області на Фінальному (Всеукраїнському) етапі олімпіади з біології в місті Черкаси, захищала учениця       9-Б класу Адонка Валерія, яка своєю наполегливою працею та щоденними зусиллями виборола почесне ІІ місце.

Протягом року  37 учнів були слухачами Малої академії наук України, а три учні нашої школи захищали свої роботи на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, два з яких стали переможцями: у секції українська мова – учень 10 класу Багдасарян Іоанн ІІ місце, у секції історичне краєзнавство – учениця 11 класу Філатова Анна – ІІІ місце.

17 квітня 2018 року у садибі-музеї Олеся Гончара до його 100-РІЧЧЯ пройшли літературні читання, організовані Дніпропетровським відділенням МАН – учасниця, учениця 9-А класу – Корнієнкова Ілона;

А Філатова Анна взяла участь у обласному конкурсі наукових проектів у галузі гуманітарних і соціальних наук МАН України, де зайняла – ІІІ місце.

 Такі високі досягнення можливі лише завдяки напруженій праці дитини, підтримці батьків та професіоналізму вчителів. Ми гордимося нашими дітьми і радіємо їх успіхам!

На базі нашої школи вже три роки працює гурток КЗО «Станції юних натуралістів» ДМР вихованці якого є активними учасниками та переможцями різноманітних конкурсів та змагань:

 • Всеукраїнський заочний конкурс-огляд внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів  «Галерея кімнатних рослин» - ІІІ місце;
 • Всеукраїнський фестиваль «Україна - сад» м. Київ – ІІ місце;
 • Обласний етап юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» - ІІІ місце;
 • Обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Музей кімнатних рослин” - ІІІ місце;
 • Обласні конкурсні змагання юннатів «Знаю, вмію, дію» - І місце;
 • Обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Мій рідний край–моя земля” – І місце;
 •  Обласний (заочний) конкурс “Краще творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю” – ІІІ місце;

Керівник гуртка вчитель  - Гаркуша Н.Ф.; куратор – заступник директора з навчально-виховної роботи Кучер І.М.

 

Щоб зацікавити та стимулювати учнів до отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах. (до участі в яких активно залучалися і батьки):

 • Міський етап Всеукраїнської акції «День юного натураліста України» - І місце;
 • Участь у Всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою!»;
 • Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» - ІІІ місце;
 • Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Годівничка» - І місце;
 • Міський етап Всеукраїнської екологічної акції «Первоцвіти» - І місце;

- У Всеукраїнському конкурсі з української мови «Патріот» взяли участь 18 учнів

- У Міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру» брали участь 68 учнів школи. (вчитель Василевська С.В.)

- У Міжнародному конкурсі з фізики «Левеня» брали участь 99 учнів. (Вчитель Жукова О.О. )

- 100 учнів школи стали учасниками Всеукраїнської природознавчої гри «Геліантус» - (вчитель Репан Г.Д).

- 100  учнів – учасники Всеукраїнського  конкурсу з англійської мови «Гринвіч» - (вчитель Крохмаль Л.І.)

- У Всеукраїнському біологічному конкурсі «Колосок» взяли участь  95 учнів – вчитель Комиза О.В.

- Українознавча гра «Соняшник» - 44 учні. (Вчитель Тарануха М.А.)

- Міжнародна гра зі світової (української і зарубіжної) літератури «Sunflower» - 36 учнів. (Вчитель Губаренко І.А.)

- Всеукраїнський учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» - 45 учнів. (Вчителі Утєшева Г.В., Репан Г.Д.)

Для забезпечення зайнятості учнів в позаурочний час у школі було організовано роботу гуртків за різними напрямками діяльності:

«Художня обробка деревини: випилювання, різьблення, мозаїка по дереву»

Макеров В.Ф.

«Гаптування шовковими стрічками»

Антонюк О.С

«Бісероплетіння»

Антонюк О.С

«Вокальне мистецтво»

Волошин В.І.

«Пізнаємо рідний край»

Утєшева Г.В.

«Декоративно – ужиткове мистецтво»

Буряк Ю.В.

«Історичне краєзнавство»

Буряк Ю.В.

«Образотворче мистецтво»

Недошита І.В.

«Танцювальна мозаїка»

Чернікова Л.С.

«Баскетбол»

Довженко А.Г.

«Футбол»

Довженко А.Г.

«Атлетизм-оздоровчий напрям бодібілдингу»

(тренажерний зал)

Довженко А.Г.

Козацько-лицарське виховання «Джура»

Тягло С.Л.

Військово-патріотичне спрямування «Громадянин-патріот»

Тягло С.Л.

«Юні садівники»

Гаркуша Н.Ф.

 

 

 

5. Організація виховної роботи в школі.

Організація виховної роботи у 2017-2018 н.р здійснювалася відповідно до вимог законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», програми національно-патріотичного виховання учнів,  Конвенції ООН та ін. Був розроблений план виховних заходів з учнями 1-11 класів на основі річного плану школи.

Виховна діяльність в школі, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет) та з діяльності учнів. На нарадах при директорі були розглянуті питання: «Розподіл напрямків з виховної роботи між вчителями-предметниками та класними керівниками», «Стан організації харчування»,  «Аналіз виховної роботи за І та ІІ семестри», «Про організацію та проведення  канікул» (після кожних канікул), «Про результати контролю діяльності вчителів з планування виховної роботи та її виконання», «Відвідування учнями навчальних занять»,   «Стан виховної роботи», «Стан харчування дітей пільгових категорій», «Звіт про виконання виховних планів за рік» та ін..

Класними керівниками були складені виховні плани роботи, які відповідають виховній темі школи.

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

 1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.
 2.  Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.
 3.  Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.
 4.  Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
 5. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.
 6. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.
 7.  Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.
 8.  Розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів освітнього процесу.
 9. Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.
 10. Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.
 11. Педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.
 12. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

                 Виховання  – найбільш важлива і найбільш суперечлива сфера педагогічної діяльності на сучасному етапі. Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

       Виховна робота в школі проводиться за такими напрямами:  

 • національно-патріотичне виховання
 • превентивне виховання
 • фізичне виховання
 • еколого-натуралістичне
 • художньо-естетичне
 • родинно-сімейне
 • професійна орієнтація

В межах цих напрямів проводяться шкільні свята і виховні заходи.

      У 2017-2018 навчальному році проводилися загальношкільні свята та заходи, тематичні лінійки, бесіди, рейди по відвідуванню школи учнями, дотримання санітарно-гігієнічних норм в класних кімнатах та зовнішньому вигляді учнів; засідання шкільного парламенту, робота над проектами центрів, участь у заходах та конкурсах. Виховну роботу здійснювали на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через пропаганду духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної землі, на осмислення самовизначення  у виборі професії.

Основними функціями є сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських організацій та організація дозвілля учнів. Учнівське самоврядування здійснюється через роботу дитячої організації, яке покликане допомагати керівництву школи у вихованні творчої, соціально активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації.

 На початку навчального року було проведено вибори органів класного та шкільного учнівського самоврядування та сплановано його роботу. До ради входить 5 центрів на чолі з лідерами:

 • Центр «Культура та дозвілля»
 • Центр «Інформація та новини»
 • Центр «Здоров'я та спорт»
 • Центр «Дисципліна і порядок»
 • Центр «Соціальні справи»

Засідання  співуправління проходить раз на тиждень та в разі необхідності. На засіданнях не тільки вирішуємо  питання щодо плану роботи, але й організовуємо  та проводимо колективно творчі справи.

Протягом 2017-2018 навчального року члени учнівського самоврядування та педагог-організатор проводили різні заходи: виставки малюнків, благодійні акції, конкурси, інформаційні хвилинки, круглі столи, лінійки, зустрічі, флешмоби, ігрові, розважальні та святкові програми.

      Були проведені такі великі загальношкільні свята:

 • Свято Першого дзвоника;
 • Святкування Дня працівників освіти;
 • Відкриття шкільної Спартакіади;
 • Свято «Козачата»;
 • Новорічні ранки;
 • Свято Миколая;
 • Загальношкільне свято до Дня Соборності України;
 • Літературні вечорниці “Єдиний скарб у тебе — рідна мова”
 • Літературно — музична композиція “Життя великого Кобзаря”;
 • Інтерактивна ювілейна акція “Шаную й бережу ту пам’ять я святу про будівничого соборів наших душ”;
 • Квест “В майбутнє здоровими”;
 • Екологічна акція “Чистоту почни із себе”;
 • Свято — зустріч з майбутніми першокласниками;
 • Урок — пам’ять “Мир потрібен всім”;
 • Свято до Дня Європи, гра — конкурс “Подорож Європою”;
 • Свято обдарованих «Наші таланти»; 
 • Свято останнього дзвоника «Нас покликав дзвоник останній»;
 • Свято вручення атестатів випускникам.

 Крім шкільних, проводилось багато заходів пов'язаних з діяльністю районного та міського самоврядування. Для реалізації завдань були залучені всі учасники виховного процесу завдяки праці заступника з виховної роботи, педагога-організатора, вчителів, Лідера школи – Петрюченко Інни.

 

Участь учнів у районних та міських конкурсах за (2017-2018 н.р)

 

№п/п

Назва конкурсу

Місце або участь

Район

Місто

 1.  

«Собори наших душ» (різьба по дереву)

І

ІІ

 1.  

«Собори наших душ» ( графіка)

учасники

 

 1.  

«Лідерський марафон»

учасники

 

 1.  

«Формула успіху»

учасники

 

 1.  

«Зоряне коло» (циркове мистецтво)

учасники

 

 1.  

«Зоряне коло» (хореографія)

ІІІ

 

 1.  

«Відкрий для себе Україну»

учасники

 

 1.  

«Півгодинки на цікавинки»

учасники

  

 1.  

«Новорічна композиція»

 

І

 1.  

«Стилізована ялинка»

 

ІІ

 1.  

«Різдвяні дзвіночки»

 

ІІ

 1.  

Міська гра – квест  «Правовий лабіринт»

 

ІІ

 1.  

Міський конкурс «Карнавальна новорічна хода»

 

учасники

 1.  

Міський конкурс «Різдвяна зірка»

 

І

 1.  

Районний конкурс читців на краще виконання поезії поетів Придніпров‘я «О слово рідне, хто без тебе я!»

 

ІІ

 1.  

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл»                («Джура»)

 

учасники

 1.  

Міська військово — патріотична спортивна гра “Прорив”

 

учасники

 1.  

Проект “Шкільний офіцер поліції”

 

учасники

                 

Одним з головних завдань школи є  формування у дітей та молоді  патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності, поваги до інтересів та думок кожного, колективність прийняття рішень, неприйняття соціальної, класової, національної, расової, релігійної ворожнечі та неприязні. Школа має виховати людину з новим мисленням, здатну до творчості, ініціативи, з яскраво вираженою громадянською позицією, з почуттям обов’язку перед суспільством. Виконати всі ці завдання неможливо без залучення учнів до участі в управлінні шкільними справами, до участі в різних видах діяльності, в яких формується особистість школяра. Наша школа ставить за мету не просто йти в ногу з часом, а прагне випереджати час.

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Сьогоднішній учень школи – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації.

Екологічне виховання

Екологічне виховання формується у процесі виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до при­роди, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохо­ронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Цінне ставлення до природи  сформоване на основі екологічної культури є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

Правове виховання в школі –  це система підготовчих та профілактичних дій педагогів, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів. Завдання правового виховання: забезпечення в учнів високих моральних рис, які є головним чинником вибору способів поведінки., забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок і навичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання. Ріст ефективності правового виховання відбувався завдяки:

 • стимулюванню здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтаціїї учнів;
 • використанню активних форм і методів виховного впливу на учнів (діалогів, аутотренінгів, дискусій, акцій);
 • використанню досягнень педагогічної та психологічної науки;
 • здійснення виховання на засадах гуманізму, демократизму, доброзичливості, партнерських взаємин.

Для чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу з формування правової культури та попередження правопорушень, на початку навчального року у річному плані школи окремим розділом сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів. В школі видано наказ «Про організацію  роботи з профілактики правопорушень, злочинності, бездоглядності серед неповнолітніх»  з метою запобігання правопорушенням, злочинності серед учнів, забезпечення їхнього змістовного дозвілля у позаурочний час та вихідні дні, а також для посилення контролю за організацією роботи з морально-правового виховання учнів. Згідно із Законом України «Про охорону дитинства» та з метою удосконалення роботи школи щодо своєчасного виявлення дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, здійснення контролю за умовами життя таких дітей.

З метою формування правової культури та попередження правопорушень, бездоглядності, злочинності серед неповнолітніх, охорони їх прав та інтересів, здійснення контролю за умовами утримання в сім’ях та проведення виховної роботи як у родинах, так і в школі на кінець року було виконано план спільних заходів з питань соціального захисту дітей з профілактики правопорушень з представниками служби у справах дітей, ювенальної превенції, ШОП.

Завдання виховної роботи на наступний рік:

Аналізуючи виховну діяльність дитячого самоврядування, з урахуванням особливості учнівського колективу, колективу вчителів та класних керівників спрямувати виховну роботу на наступний навчальний рік так щоб:

 1. Створити  умови для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;
 2. Створити умови для формування фізично і психічно здорової дитини;
 3. Створити умови для реалізації здібностей обдарованих дітей;
 4. Застосування новітніх педагогічних технологій;
 5. Впроваджувати можливості мережі Інтернет для підвищення рівня навчання та виховання;
 6. Забезпечити соціальний захист учасників освітнього процесу, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я і життя здобувачів освіти, педагогічних працівників,
 7. Залучати дітей девіантної поведінки до роботи школи в системі самоврядування;
 8. Продовжити працювати над згуртованістю шкільного колективу і клас­них учнівських колективів.
 9. Більше приділяти уваги вихованню громадської активності учнів, старанності у виконанні своїх обов'язків, сформованості по­чуття обов'язку, працелюбності.
 10. Активно приймати участь у діяльності громадських учнівсь­ких організацій.
 11. Пошук і цілеспрямований вияв обдарованих дітей.
 12.  Посилення контролю щодо питання дитячого травматизму. Систематично проводити наради – інструктажі класних керівників про роботу щодо  попередження дитячого травматизму.

6. Соціальний захист:

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в закладі освіти, проводиться згідно з чинним законодавством.

В КЗО «СШ №115» ДМР навчаються  7 - дітей з інвалідністю, діти які потерпіли від Чорнобильської катастрофи - 5, сироти та позбавлені батьківського піклування – 2 , багатодітні – 61, учні, батьки яких є учасниками антитерористичних операцій - 11, діти ВПО – 1.

Постійно працює рада профілактики, проводяться рейди «Урок», «Діти вулиці»,  зустрічі з працівниками управління – служби у справах дітей, з ведучими спеціалістами центру сім’ї та молоді.

На контролі в школі на ВШО стоїть 10 учнів, які потребують особливої педагогічної уваги. Усі випадки невиконання правил поведінки учнями в полі зору учителів, батьківської громади, парламенту школи, ради профілактики.

Скоєних злочинів протягом навчального року  здобувачами освіти нашого закладу не зафіксовано.

Постійно оформляються пакети документів на дітей, що потребують особливої педагогічної уваги, контролюється їх поведінка і відвідування уроків.

На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, складаються соціальні паспорти класів та соціальний паспорт школи. У системі вивчаються житлово-побутові умови проживання і навчання учнів пільгових категорій, здійснюється залучення їх до позакласної роботи, роботи предметних гуртків за інтересами та спортивних секцій. Адміністрація та класні керівники здійснюють контроль за продовженням навчання та працевлаштуванням учнів пільгової категорії, здійснюють контроль за проходженням планового медичного огляду. Значна увага приділяється дітям-сиротам, та дітям, які знаходяться під опікою. Діти забезпечені єдиними квитками, які дають право на безкоштовний проїзд, забезпечені шкільною та спортивною формою, безкоштовним харчуванням за рахунок бюджету.

 

7. Профорієнтаційна робота.

 

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час всього освітнього процесу, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню сприяють екскурсії на виробни­цтво, позакласні виховні заходи.

Завдання педагогічного колективу допомогти випускникам правильно обрати професію свого майбутнього життя, врахувати не тільки бажання учня, але й вимоги до професії.

З цією метою, починаючи з 5-го класу проводиться анкетування учнів профорієнтаційної направленості. Для 9-х, 10-х, 11-х класів проводиться анкетування з метою виявлення нахилів до тієї чи іншої галузі науки.

Значна увага приділяється співробітництву школи з ВНЗ, технікумами, училищами. Проводяться бесіди, зустрічі. Учні школи відвідують «Дні відкритих дверей» у навчальних закладах міста. Так випускники школи ознайомлені з питаннями профорієнтації по ВНЗ м. Дніпро та інших міст.

Ознайомлені з графіком проведення днів відкритих дверей ВНЗ та ВПТУ, з роботою репетиторського центру «SMART», координаторів направлення «Навчання за кордоном» (Польща, Чехія).

8. Організація харчування учнів у навчальному закладі.

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче та буфетне харчування учнів 1-11-х класів. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. Всі учні 1–4 класів та бажаючі із 5-11 кл. охоплені гарячим харчуванням. 

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Основна маса учнів харчується під час перерв після другого та третього уроків. Їдальня працює  до 16.00.

Столи накривають за спеціальним графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. Робота шкільного медпункту й харчоблоку систематично перевіряється.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 82% учнів школи, буфетною продукцією - 36%. В початковій школі всі учні  були охоплені гарячим харчуванням. Вартість харчування на 31.05.18 р. 17.96 грн. для учнів 1-4 класів (бюджет – 12.96 грн. батьківські внески – 5 грн.), для учнів 5-11 класів становить 12-15 грн.  

В шкільній їдальні відбувається безкоштовне харчування дітей пільгових категорій.

 

На диспансерному обліку перебуває 52 учні, тому для них організовано дієтичне харчування.

Діти групи продовженого дня теж охоплені гарячим харчуванням. Згідно наданих документів 100%  звільнені від оплати - 9 учнів, 12 учнів – мають 50% пільгу.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.

 

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2017-2018 навчальному році безпечне проведення освітнього процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Здобувачі освіти та вчителі закладу освіти дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією закладу були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази якими призначається відповідальних осіб з охорони праці, пожежної безпеки та електрогосподарства.

Для школи у серпні 2017 року були придбані медикаменти згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт, а також всієї огорожі навколо території.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження. На території школи розміщені 2 пожежних гідранти.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж 2 рази на рік проводяться тренування евакуації. Завжди велика увага приділяється  проведенню Дня цивільного захисту.

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві.

 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед здобувачів освіти, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями.

У закладі освіти є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Вчителями-предметниками проводяться інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою проводилися профілактичні бесіди, інша робота, щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби.

Вивчаючи стан травматизму серед здобувачів освіти, можна відмітити, що в закладі освіти проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

За період 2017-2018 н.р. випадків травматизму під час освітнього процесу не зафіксовано.

10. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

 Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят, конкурсів.

 Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківській всеобуч. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, соціальний педагог, класні керівники, запрошуються працівники  служб.

11. Управлінська діяльність

 Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в закладі освіти й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу освіти. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

 Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем освіти учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

 Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Наявні результати і здобутки навчального закладу - це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою забезпечення виконання рішення виконкому міської ради від 02.12.02  № 2560 «Про хід виконання Указу Президента України від 29.03.2000 № 549 «Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів і доручень Президента України» у школі проводяться заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення: своєчасний розгляд письмових звернень та особистий прийом громадян, з’ясування причин та детальний аналіз скарг, що надійшли.

Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України, наданого ст. 40 Конституції України, права вносити до органів державної влади, об’єднань громадян, у відповідності з їх статусом, пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, виявляти недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і суспільних органів.

Право громадян звертатися особисто, а також направляти індивідуальні і колективні звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є одним з найважливіших засобів прояву суспільно-політичної активності громадян, зацікавленості їх у вирішенні суспільних питань, а також захисту ними своїх прав.

За характеристиками, згідно з Класифікатором звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 на адресу школи  надійшло на протязі 2017-2018 навчальному року 379 звернень. З них 201 заяви та 178 усних звернень. Аналіз письмових і усних звернень громадян свідчить, що найважливіші питання, які турбують громадськість – питання праці, призначення і звільнення;   морально-етичний  клімат у класних колективах та влаштування  дітей  в   навчальні  заклади, надання архівних довідок.

Всі заяви розглянуто. Випадків порушення та недотримання вимог законодавства про звернення громадян за звітний період не було. Всі заяви розглядалися в термін, відповідно до чинного законодавства.

Фінанси

Щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи на протязі 2017/2018 навчального року  були залучені кошти із різноманітних джерел. За бюджетні кошти проводилися: обслуговування вигрібної ями, проведення дезінфекції та дератизації, обслуговування обладнання по доочистці води, вивіз сміття, техобслуговування газопроводу  та  споруд та інше.

 

      За рахунок спонсорів: громадянської організації «Дніпропетровська обласна федерація кіокушинкан карате-до Ренмей», «Дитячо – спортивний клуб «Торнадо» та дитячо – юнацької спортивної школи № 7, громадської організації «Діан-Денс» були придбані ноутбук «Lenovo»,  кахель напольний та стенди методичні.

         З вересня 2017 року по травень 2018 рік включно було залучено та використано 97 180 грн. 32 коп. батьківських коштів. За ці кошти для школи здійснювалася підписка періодичних видань, поповнення Інтернету, поточні ремонти приміщень. В тому числі капітальний ремонт кабінету англійської мови із заміною вікон та лінолеуму. Були проведені косметичні ремонти медичного пункту, кабінету психолога, залу хореографії, санвузлів та цехів харчування;  ремонти комп’ютерної техніки та її обслуговування. Були придбані канцелярські та господарчі товари. Здійснювалася підготовка до початку нового 2018-2019 н. р.

Щиро вдячні батькам, учням, колективу школи за активну участь у конкурсах, виставках, святах, акціях. Щиро вдячні всім за матеріальну підтримку!

 

Бажаю вам миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

 

 

 

 

Звіт
директора Комунального закладу освіти

«Спеціалізована школа № 115»

Дніпровської міської ради

Гребенюк Валентини Олексіївни

про роботу педколективу

за 2016-2017 навчальний рік

 

                                                                                                              ...Щоб відкрити перед учнями іскорку знань,  

                                                                                                                учителю треба ввібрати море світла,

                                                                                                                ні на хвилю не  відходячи від променів вічно                                                                                                                         сяючого сонця знань людської мудрості.

                                                                                                           В.О. Сухомлинський

 

        У 2016-2017 н.р. робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», Концепції профільного навчання у старшій школі, керуючись положеннями Конституції України, Національною державною програмою «Освіта», Національною доктриною розвитку освіти, Положенням «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальношкільних та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

1.     Загальні відомості про навчальний заклад.

Комунальний заклад освіти «Спеціалізована школа №115» Дніпровської міської ради розташований за адресою:

49046, м. Дніпро

вул. Передова, 427

Потужність закладу: 660 місць

Контингент учнів: 637 учн., із них:1-4 кл.-282 учн.; 5-9 кл.-296 учн.;10-11 кл.-59 учн;

Профіль навчання: технологічний;

Проблема, над якою працює заклад: «Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу навчального закладу з проблеми формування громадянської свідомості учнів»

Матеріально-технічна база: кл. кімнат-32; комп’ютерн. каб.-1; бібліотека -1; майстерні-2; їдальня-1; каб. хореографії-1; спорт. зали-2; тренажерна зала-1; мед.пункт-1; актова зала -1; кімната-музей ім. О. Гончара-1; штаб національно-патріотичного виховання-1.

2. Завдання над якими працювала школа.

Згідно з річним планом роботи школи на 2016–2017 навчальний рік педагогічний колектив працював над реалізацією другого етапу науково-методичного проекту: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та над вирішенням наступних питань:

-    підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану через удосконалення навчально-виховного процесу;

-    поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів через організацію роботи спецкурсів, факультативів, гуртків;

-    забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу профільного навчання;  

-    організація виховної роботи;

- удосконалення роботи удосконалення органів  учнівського самоврядування, залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу;

-    соціальний захист, збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників;

-    підвищення теоретичного, науково-методичного та професійного рівня педагогічних працівників шляхом участі  у проведенні науково-практичних семінарів і конференцій з актуальних питань навчання і виховання учнів, організації роботи МО, творчих груп, проведення відкритих уроків досвідчених учителів, самоосвітня діяльність, проходження курсів перепідготовки;

-    відвідування занять адміністрацією школи та взаємовідвідування;

-    підготовка питань, що розглядались на педрадах, нарадах при директорі;

-   залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в інноваційних проектах різних рівнів;

-    поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях,

-  стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями;

-    забезпечення змістовного наповнення WEB-сайту школи;

-    зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази;

-    ведення шкільної документації згідно вимог.

3. Кадрове забезпечення навчального закладу:

 

Для забезпечення виконання накреслених питань, заклад забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами.

Викладання в школі  проводять 43 вчителі, з яких 38 мають вищу освіту, 25 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 вчителів – 1 категорії, 3 вчителі – 2 категорії,  спеціалістів – 4,  мають тарифний розряд -5 вчителів

Із них:

старших вчителів - 11

відмінники освіти України - 1

вчителів-методистів – 14 

Навчально-виховний процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту, всі вчителі володіють державною мовою.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників КЗО СШ № 115 ДМР проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

 • встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;
 • активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації. Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти років.

  Протягом року вивчався і узагальнювався досвід роботи  вчителів, що атестувалися:

Кучер І.М., Гаркуші Н.Ф., Губаренко І.А., Чернікової Л.С., Шмиреги О.І.,        Гребенюк В.О.

За власними методичними наробками вчитель біології Кучер І.М. та вчитель української мови та літератури Гаркуша Н.Ф. надрукували методичні посібники:

Ø «Екологічне виховання на уроках біології та в позаурочний час»;

Ø «Методична розробка уроків української мови для дітей із затримкою психічного розвитку. Корекційно-розвивальні вправи з української літератури» (5 клас).

Всі вчителі, які атестувалися підтвердили раніше встановлені категорії та звання.

   А у 2016-2017 н.р. присвоєні такі педагогічні звання:

·         заст. директора з НВР, вчителю біології Кучер І.М. та вчит. української мови і літератури  Гаркуша Н.Ф. – звання «учитель–методист».

·         вчит. української мови та літератури Губаренко І.А. та вчителю початкових класів Шмирезі О.І. – звання «старший учитель»;

Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є:

•        формування ключових компетентностей;

•        моніторинг якості освітньої діяльності;

•        самоосвітня діяльність педагога;

•        залучення педагогічних кадрів до дослідної роботи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів.

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, педагогічні ради.

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання.

4. Навчально – виховна робота у навчальному закладі:

                           

Комунальний заклад освіти «Спеціалізована школа № 115» Дніпровської міської ради функціонує на підставі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи.

Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи охоплені навчанням.

ü   Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2016 року в школі було відкрито 22 класи з кількістю учнів – 637. Протягом 2016-2017 навчального року із школи вибуло – 17 учнів і прибуло 11 учнів.

Робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів.

У школі створена і діє система роботи профільного навчання в 10-11-х класах за  технологічним напрямком, де здійснюється допрофесійна підготовка зі спеціальностей: «Швачка» та  «Слюсар з ремонту автомобілів».

У 2016-2017н.р. в початковій школі навчалося 282 учні, із них учні 1-х – класів (57 учнів) . Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали  Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 40 учнів 2-4-х класів, що становить 18% від загальної кількості.

111 учнів закінчили 2-4 - й клас на достатній рівень навчальних досягнень, що становить 50%.

73 учні закінчили 2-4 - й клас на середній рівень навчальних досягнень, що становить 32%.

Молодша школа закінчила навчальний рік без показників низького рівня знань учнів.

В 4-х класах в травні 2017 року успішно пройшла державна підсумкова атестація учнів з української мови, літературного читання та математики. Результати ДПА наступні:

-        роботу з української мови на достатньому та високому рівні виконали 45 учнів: 4-А – 23 учні, що становить 74%; 4-Б – 22 учні, що становить 71%;

-        з літературного читання – 51 учень:  4-А клас – 27 учнів, що становить 85%; 4-Б клас – 24 учні, що становить 77%;

-        з математики – 42 учня: 4-А клас – 23 учні, що становить 74%; 4-Б клас – 19 учнів, що становить 61%;

У 2016-2017н.р. в середній та старшій школі (5-11-ті класи) навчалися 296 учнів. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 6 учнів, що становить 2%:

70 учнів середньої школи мають достатній рівень навчальних досягнень, що становить 24%. 

 220 учнів  середньої школи мають середній рівень навчальних досягнень, що становить 74%. 

У старшій школі (10-11 -ті класи) навчалися 59 учнів. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 1 учень, що становить 2%:

14 учнів мають достатній рівень навчальних досягнень, що становить 24%. 

 44 учні  мають середній рівень навчальних досягнень, що становить 74%. 

В 9-х класах в червні 2017 року успішно пройшла державна підсумкова атестація учнів з української мови, зарубіжної літератури та математики. Результати ДПА наступні:

-        роботу з української мови на достатньому та високому рівні виконали 51 учень, що становить 82%; на середньому рівні – 11 учнів, що становить 18%.

-        з зарубіжної літератури – на достатньому та високому рівні виконали 44 учні:  що становить 71%; на середньому рівні – 18 учнів, що становить 29%.

-        з математики – на достатньому рівні виконали 24 учні:  що становить 39%; на середньому рівні – 38 учнів, що становить 61%.

Середня та старша школа закінчила навчальний рік без показників низького рівня знань учнів.

     

5. Науково-методична робота.

 

Методична робота педагогічного колективу школи у 2016/2017 навчальному році була організована згідно обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та згідно шкільної проблемної теми «Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу навчального закладу з проблеми формування громадянської свідомості учнів»

Предметні методичні об’єднання здійснювали роботу за планами, які відповідали науково-методичній проблемі школи та темі методичного об’єднання. Уся система методичної роботи в школі, особливо діяльність вчителів у методичних об’єднаннях, сприяла вдосконаленню професійної майстерності педагогів, що забезпечувало підвищення результативності навчально-виховного процесу, формувало інтерес школярі до навчання та розвиток його особистості. Особлива увага приділялася організації предметних тижнів, під час яких проводилися не тільки відкриті уроки, а й багато різноманітних яскравих позакласних предметних заходів.

На засіданнях м/о розглядалися такі  основні питання, як:

Ø обговорення й затвердження плану роботи на 2016 – 2017 н. р.;

Ø опрацювання методичних листів Міністерства освіти і науки, програм,  вимог до планування та ведення шкільної документації;

Ø підготовка та участь учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах;

Ø обговорення творчих уроків учителів, що атестуються;

Ø обговорення та узагальнення досягнень педагогічного досвіду вчителів;

Ø робота з обдарованими та дітьми, що мають низький рівень знань;

Ø підготовка та проведення підсумкових контрольних робіт, зрізів знань по окремих предметах, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання;

Ø організація позакласної роботи з предметів;

Ø звіти вчителів, що атестуються та досвід яких вивчається;

Ø конференції по обміну досвідом тощо.

Засідання методичних об’єднань спрямовували роботу кожного вчителя, давали змогу аналізувати свою роботу, вивчати досвід.

ü Дослідно-експериментальна діяльність

Школа має статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня по проведенню дослідної роботи за темою: “Інтегрування змісту випереджаючої освіти в навчально-виховний процес” (наказ № 496/0/212-15 від 10.07.2015р.)

За минулий рік з цього питання були проведені такі заходи:

 • проведення круглих столів, семінарів, участь в науково-практичних конференціях з питань освіти для сталого розвитку;
 • розробка нових навчально-методичних матеріалів з освіти для сталого розвитку;
 • створені екогрупи по впровадженню принципів сталого розвитку та продовження поширення інформації про освіту для сталого розвитку серед населення
 • проводився постійний моніторинг учасників навчального процесу щодо визначення їхніх інтересів, уподобань, здібностей, можливостей, бажань, забезпечення умов і змісту педагогічної діяльності для їх максимальної реалізації;
 • продовження впровадження наскрізного навчання;
 • продовження введення у зміст навчання нетрадиційних урочних форм по сталому розвитку;
 • проведення інтегрованих уроків з аспектами освіти для сталого розвитку, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного систематичного знання, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці;
 • застосування проектних технологій;
 • проведення родинних свят;
 • організація та участь у різноманітних природоохоронних та здоров’язберігаючих акціях;
 • участь у суботниках, впорядкуванні пам’ятних місць, братських захоронень;
 • проводились екотижні, тиждень Довкілля, відзначення дня Землі, Міжнародного дня толерантності, Міжнародного дня енергозбереження;

  

Участь педагогічного колективу в професійних конкурсах, виставках, конференціях, проведення семінарів.

У 2016-2017 н.р педагогічний колектив  школи приймав участь в:

•          VIІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017», яка проходила в     м. Києві та участь в конкурсі тематичних номінацій в межах виставки за темою «Корекційно-розвивальні технології в роботі з дітьми із особливими освітніми потребами». Наша конкурсна робота була відмічена на нагороджена Срібною медаллю.

•         Участь вчителів у Обласному конкурсі «Сталий розвиток – кращий  вибір для всіх» - 11 розробок. Розробки таких вчителів:  Шмиреги О.І., Кучер І.М., Таранухи М.А., Віцентій В.М. – визнано переможцями.

·        Конкурс педагогічної майстерності «Сучасний урок» - призерами стали 3 розробки вчителів: Шмирега О.І., Желіба О.В., Губаренко І.А.

·        Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДУХОВНОЇ ТА СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

·  16.03.2017  на базі школи відбувся міський семінар-практикум «Упровадження складових елементів STEM – освіти у процес викладання природничо-математичних дисциплін».

 

 Робота з обдарованою молоддю

Завдання педагогів полягає у тому, щоб створити умови, з яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. Цей шлях називається «самовдосконаленням дитини в умовах освітнього процесу».

Ми добре розуміємо, що обдаровані діти потребують особливої уваги, індивідуального підходу, копіткого плекання їхнього таланту. Учителі  у своїй практиці використовують активні методи роботи з дітьми: інтерактивні, проектної діяльності, методи критичного мислення, тощо. Все ширше впроваджуються інноваційні технології навчання та виховання.

             Не менш важливим чинником, що впливає на розвиток обдарованих учнів та на виявлення ще не проявлених обдарувань чи здібностей, ми вважаємо систему позакласної та виховної роботи. Основними формами роботи з обдарованими дітьми в позакласній діяльності є:

-        проведення предметних олімпіад;

-        предметних конкурсів;

-        КВК, турніри, конкурси знавців, вікторини;

-        захист рефератів, проектів;

-        міжпредметні факультативи;

-        брейн-ринги;

-        предметні тижні;

-        гурткова робота;

-        суспільні акції.

 Традицією стало проведення в школі Свята обдарованих, де відзначаються учні за участь у різноманітних конкурсах, змаганнях, олімпіадах.

У 2016-2017 н.р. у районному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад учні школи вибороли 46 призових місця, у міських – 20, з яких  5 учнів зайняли І-і місця, 2 учні - Адонка Валерія та Кучер Артем стали переможцями обласного етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з біології та інформаційних технологій, зайнявши почесні І та ІІІ місця.

У Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика 4 учні стали переможцями районного етапу, 1 учениця – посіла  ІІІ місце у міському етапі конкурсу.

22 учні в 2016-2017 навчальному році були слухачами Малої академії наук, а за підсумками проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН  - 2 учениці: Калюжна Аніта – 11 клас та  Івасенко Дар’я – 10 клас стали переможцями посівши почесні ІІ місця в відділенні історія (керівник Утєшева Г.В.) та українська мова (Керівник Тарануха М.А.).

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед вчителями, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних дослідницьких, творчих та інтелектуальних конкурсах різних рівнів.

Ø Всеукраїнський конкурс «Мій рідний край - моя земля» - обласний етап

Секція «Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства» -  вже чотири роки поспіль почесне ІІІ місце

Ø Обласний конкурс змагання юних натуралістів «Знаю, вмію, дію»  - ІІ місце

 

У 2016-2017 н.р. учні та вчителі школи брали активну участь та стали переможцями  у великій кількості конкурсів екологічного спрямування, таких як:

Ø  Міський етап обласного конкурсу «Вода-джерело життя» - 6 переможців;

Ø Міського етапу природоохоронної трудової акції «Годівничка» - 1 переможець;

Ø Міський етап Всеукраїнської новорічно-різдв’яної виставки «Новорічна композиція»;

Ø  Міський етап обласного конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея» - 1 призер; 

Ø Міський етап обласної акції «День зустрічі птахів» -  2 призера;

Ø Міська природоохоронна акція «Первоцвіти Дніпропетровщини» -  12 призерів;

Ø  Міська акція «День юного натураліста» (І місце);

Ø Розробки виховних заходів до Дня зустрічі птахів - 3 призових місця (ІІ місця)

 

Участь у інтелектуальних  учнівських конкурсах

Назва конкурсу

Учасники

Переможці

Керівник

1

Міжнародний природничий конкурс «Колосок осінній»

77

71

Комиза О.В.

2

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»

55

30

Крохмаль Л.І.,

 

3

Всеукраїнська гра з англійської мови «Puzzle»

33

3

Іваниця В.І.

4

Міжнародний математичий конкурс «Кенгуру»

52

25

Василевська С.В.

5

Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»

23

16

Гаркуша Н.Ф

6

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

45

 

Тарануха М.А.

7

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

85

47

Жукова О.О.

8

Міжнародна природознавча гра «Геліантус»

66

41

Репан Г.Д.

9

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Кришталева сова»

44

40

Репан Г.Д., Утєшева Г.В.

10

Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower»

15

6

Губаренко І.А.

 

 

6. Організація харчування учнів у навчальному закладі:

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче та буфетне харчування учнів 1-11-х класів. Всі учні 1–4 класів та бажаючі із 5-11 кл. охоплені гарячим харчуванням. 

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Основна маса учнів харчується під час перерв після другого та третього уроків.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 85% учнів школи, буфетною продукцією -56%. В початковій школі всі 282 учні були охоплені гарячим харчуванням. Вартість харчування на 26.05.17р. 16.49 грн. для учнів 1-4 класів( бюджет – 11,99 грн. батьківські внески(за бажанням) – 4 грн.50 коп.), для учнів 5-11 класів – 10 грн.

В шкільній їдальні здійснюється безкоштовне харчування дітей пільгових категорій:

під опікою - 1,

діти які потерпіли від Чорнобильської катастрофи - 4

учні, батьки яких є учасниками антитерористичних операцій - 10

діти з багатодітних сімей - всього по школі на основі наданих відповідних документів безкоштовно протягом навчального року харчувалось 54 дітей з багатодітних сімей.

Учні з малозабезпечених родин - 3

Діти інваліди - всього по школі на основі наданих відповідних документів безкоштовні гарячі сніданки отримували 3 учні.

На диспансерному обліку перебуває 58 учнів, тому для них організовано дієтичне харчування.

Діти групи продовженого дня теж охоплені гарячим харчуванням. Згідно наданих документів 100% звільнені від оплати -9 учнів, 13 учнів – мали 50% пільгу.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.

 

 Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2016-2017 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією школи в період 2016-2017 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

Для школи у серпні 2016 року були придбані медикаменти згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем. Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому навчальних кабінетів, комп`ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві:

·                     оформлення акту підготовки школи до нового навчального року;

·                     проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

·                     проведення обстеження стану енергогосподарства школи;

·                     оформлення відповідних наказів з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

·                     проведення занятть серед педагогічного й технічного колективу навчального закладу на тему «Профілактика побутового травматизму»;

·                     проведення інструктажів щодо заборони використання електроопалювальних приладів;

·                     регулярне проведення інструктажів з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

 Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. З метою профілактики дитячого травматизму, надання учням елементарних знань з питань безпеки життєдіяльності, вивчення правил поведінки в екстремальних ситуаціях в школі було проведено «Тиждень знань правил дорожнього руху», «Тиждень знань з пожежної безпеки», «Тиждень безпеки життєдіяльності», «День ЦЗ». Для пропагування дотримання правил дорожнього руху дітьми, щороку в вересні проводиться рейд «Увага! Діти - на дорозі!». В школі створено інформаційні стенди, пам’ятки на тему безпеки дорожнього руху, дій у надзвичайних ситуаціях.

         Учні школи отримали шкільні щоденники, в яких викладено правила безпеки життєдіяльності та карта безпечного шляху до школи.

 Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою проводилися профілактичні бесіди, інша робота, щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

За період 2016-2017 н.р. зафіксовано 2 випадки травматизму невиробничого характеру серед учнів, випадків травматизму під час навчально-виховного процесу не зафіксовано. 

7. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес

Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

Створений і діє Єдиний освітньо-інформаційний простір регіону і наша школа одна із перших почала працювати в ньому, маємо свій власний сайт, де розміщена необхідна інформація для учасників навчально-виховного процесу.

Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями  педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

Головна мета використання нетрадиційних форм роботи на уроках - це зацікавлення дітей навчальною працею й утримання цього інтересу. Тільки в разі такого підходу формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я, яке є одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, є можливим.

8. Організація виховної роботи в школі.

Організація виховної роботи у 2016-2017 н.р здійснювалася відповідно до вимог законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», програми національно-патріотичного виховання учнів,  Конвенції ООН та ін. Був розроблений план виховних заходів з учнями 1-11 класів на основі річного плану школи.

Виховна діяльність в школі, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет) та з діяльності учнів.

Класними керівниками були складені виховні плани роботи, які відповідають виховній темі школи. Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалася за основними напрямками:

1. Національно-патріотичне виховання

2. Превентивне виховання.

3. Еколого-натуралістичне виховання

4. Родинно-сімейне виховання

5. Фізичне виховання

6. Професійна орієнтація

7. Художньо-естетичне виховання

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

ü Формування загальнолюдських цінностей й моралі, вдосконалення національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання любові та поваги до рідної мови.

ü Організація інформаційно-просвітницької роботи серед учнів, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей.

ü Організація морально-правового виховання.

ü Охорона та укріплення здоров’я учнів, організація відпочинку.

ü Створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності.

ü Сприяти участі учнів у системі позашкільної роботи, гуртках та секціях.

ü Підготовка учнів до повноцінного суспільного життя.

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в школі  в 2016-2017 навчальному році  працювали 10 класоводів 1-4 класів, 12 класних керівників 5-11 класів, педагог організатор, соціальний педагог, практичний психолог, заступник директора з ВР.

Громадянське та національно-патріотичне виховання є одним з провідних напрямків виховної роботи, яке забезпечується в школі через систему заходів, спрямованих на розуміння учнями свого громадянського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів. Громадянський аспект виховної роботи у школі реалізовувався шляхом проведення тематичних виховних годин, годин спілкування. Одним із аспектів громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, рідної школи. Реалізація даного аспекту відбувається через проведення різноманітних екскурсій рідним містом. Традиційними в школі є такі заходи як уроки мужності, фотовиставки, конкурси малюнків і листівок, урочисті мітинги, уроки-пам'яті, виховні заходи, тематичні виставки. Вже традиційними стали участь в акціях - «Ветеран живе поруч» та «Допомога учасникам АТО».

 Превентивне виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня правових знань, тематичних виховних годин, батьківських зборів, лекцій для батьків. У школі постійно ведеться робота по вихованню толерантного відношення до людей.

В школі були проведені наступні заходи:

 • Засідання ради профілактики правопорушень серед учнів школи.
 • Участь в акції « Діти –дітям».
 • Класні години «Ти руку дружби протягни».
 • Виховна година: «Дитина та її права».
 • Рейд «Діти вулиць».
 • Оформлення картотеки учнів, що взяті на шкільний облік.
 • Рейд «Увага! діти на дорозі».
 • Проведення профілактичних бесід з учнями девіантної поведінки.
 • Акції для потреб учасникам АТО.

Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2016/2017 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів.

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

У 2016 - 2017 н. р. проведено значну роботу щодо профілактики  правопорушень. Педагогами  ведеться щоденна робота з правового виховання, найбільш ефективними формами позакласних заходів в цьому  напрямку є: тематичні бесіди, круглі столи, рольові ігри, ознайомлення з  періодичною  літературою на правову  тематику, перегляд відеофільмів, зустрічі з фахівцями. Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та іх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та школи.

 Еколого-натуралістичне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і людини. Протягом року було проведено ряд заходів щодо екологічного виховання: свято осені, конкурс малюнків, фотографій, конкурс композицій і поробок з природних матеріалів, новорічних композицій «Збережемо ялинку», догляд за шкільним садом, насадженнями на території школи та кімнатними рослинами, заходи до Дня Землі.

У 2016-2017 н. р. школа продовжила свою роботу, як «Школа сприяння здоров’ю», працюючи за темою «Формування системи розвитку інноваційної особистості на засадах запровадження здоров’ярозвиваючих технологій». 

Метою напрямку Формування здорового способу життя є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок. Педагогічним колективом сплановано та проведено: тематичні бесіди «Молодь проти наркоманії та СНІДу», виставка плакатів «За здоровий спосіб життя», зустрічі з лікарем, класні години «Шкідлива звичка чи хвороба?», спортивні змагання між класами з ігрових видів спорту.  Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади.  Учні школи приймали участь у районних змаганнях із футболу «Шкіряний м’яч», баскетболу, стрітболу, міні-футболу, участь в районних та міських змаганнях «Шкільні ігри Дніпра – 2017», районних конкурсах «Знавці олімпійського спорту» та «Старти надій». За підсумками результатів олімпіади школярів «Сузір’я спорту» в 2016-2017 н.р. наша школа виборола почесне ІІ місце серед шкіл району.

Основними завданнями Родинно-сімейного виховання є ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності, культури спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу. З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності  батьків за виховання дітей, проводились різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації  сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я, а також проходили такі заходи як:

 • Вивчення класними керівниками побутових умов учнів.
 • Засідання батьківських комітетів.
 • Збір інформації про зайнятість учнів у позаурочний час.
 • Проведення батьківського всеобучу.

Конкурс на виготовлення найкращої шпаківні.

 • Участь в конкурсі Тато, Мама, Я.
 • Святкові концерти до Міжнародного жіночого дня.
 • Новорічні концерти.
 • Інформування батьків щодо пропусків занять учнями.

Всебічний та гармонійний розвиток  кожної особистості, творчий, інтелектуальний, духовний розвиток дітей та організацію дозвілля школярів забезпечували гуртки та секції. Впродовж навчального  року на базі школи діяли такі гуртки: 

Ø Майстровиті руки

Ø Вокальний  з елементами хореографії

Ø Юний столяр

Ø Чарівний пензлик

Ø Танцювальна мозаїка

Ø Шкіряний м’яч

Ø Баскетбол

Ø Пауерліфтинг (тренажерний зал)

Ø Українська народна іграшка

Ø Пізнаємо рідний край

Ø Географія і ландшафтознавство

Ø Юний захисник Вітчизни

Ø Військово-патріотичне виховання. «Школа безпеки»

Ø Весела англійська мова

Ø Англійський клуб

Ø Сходинки до англійської мови

Ø Юні лінгвісти

Ø Знавці англійської мови

Ø Scratch (інформатика)

Ø Основи комп’ютерної графіки

Ø Юні мовознавці (українська мова)

Ø Живи слово (українська мова)

Ø Задачі підвищеної складності (офіс. інформатика)

Загальна кількість дітей, які були залучені до гурткової роботи – 323

 

9. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством.

В мікрорайоні школи проживає 492 дітей віком від 6 до 18 років.

Дітей, яким виповнюється 6 років на 01.09.2016р. – 46 чол.

В КЗО СШ № 115 навчаються 8 дітей-інвалідів, діти які потерпіли від Чорнобильської катастрофи - 4, індивідуальне навчання -3, сироти та позбавлені батьківського піклування – 3, багатодітні – 63, учні, батьки яких є учасниками антитерористичних операцій – 10.

Постійно працює рада профілактики, проводяться рейди «Урок», «Діти вулиці»,  зустрічі з працівниками управління – служби у справах дітей, з ведучими спеціалістами центру сім’ї та молоді.

На контролі в школі на ВШО стоїть 10 учнів, які потребують особливої педагогічної уваги. Усі випадки невиконання правил поведінки учнями в полі зору учителів, батьківської громади, парламенту школи, ради профілактики.

Постійно оформляються пакети документів на дітей, що потребують особливої педагогічної уваги, контролюється їх поведінка і відвідування уроків.

Кількість багатодітних сімей – 35, в них дітей шкільного віку – 63. Діти пільгових категорій постійно перебувають у центрі уваги адміністрації та педагогічного колективу школи. У 2016-2017 н.р. вони безкоштовно відвідували загальношкільні заходи, районні та міські свята, присвячені дню Святого Миколая, Дню інвалідів, Новому року – отримали солодкі подарунки.

Також за бюджетний кошт діти пільгових категорій щоденно отримували безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримувався постійний зв'язок класних керівників, адміністрації школи. 

 На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, складаються соціальні паспорти класів та соціальний паспорт школи. У системі вивчаються житлово-побутові умови проживання і навчання учнів пільгової категорії, здійснюється залучення їх до позакласної роботи, зокрема учні відвідують безкоштовно театри, музеї міста, Дніпропетровський міський центр. Школярі залучаються до роботи предметних гуртків за інтересами, спортивних секцій. Адміністрація та класні керівники здійснюють контроль за продовженням навчання та працевлаштуванням учнів пільгової категорії, здійснюють контроль за проходженням планового медичного огляду. Значна увага приділяється дітям-сиротам, та дітям, які знаходяться під опікою. Діти забезпечені єдиними квитками, які дають право на безкоштовний проїзд, забезпечені шкільною та спортивною формою, безкоштовним харчуванням за рахунок бюджету.

10. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

 Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят.

 Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківській всеобуч. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, соціальний педагог, класні керівники, запрошуються працівники  служб.

11. Управлінська діяльність

 Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

 Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

 Враховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Наявні результати і здобутки навчального закладу - це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити свою щиру вдячність.

ü Звернення

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою забезпечення виконання рішення виконкому міської ради від 02.12.02  № 2560 «Про хід виконання Указу Президента України від 29.03.2000 № 549 «Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів і доручень Президента України» у школі проводяться заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення: своєчасний розгляд письмових звернень та особистий прийом громадян, з’ясування причин та детальний аналіз скарг, що надійшли.

Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України, наданого ст. 40 Конституції України, права вносити до органів державної влади, об’єднань громадян, у відповідності з їх статусом, пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, виявляти недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і суспільних органів.

Право громадян звертатися особисто, а також направляти індивідуальні і колективні звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є одним з найважливіших засобів прояву суспільно-політичної активності громадян, зацікавленості їх у вирішенні суспільних питань, а також захисту ними своїх прав.

За характеристиками, згідно з Класифікатором звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 на адресу школи  надійшло на протязі 2016-2017 навчальному року 294 звернень. З них 194 заяви та 100 усних звернень. Аналіз письмових і усних звернень громадян свідчить, що найважливіші питання, які турбують громадськість – питання праці, призначення і звільнення;   морально-етичний  клімат у класних колективах та влаштування  дітей  в   навчальні  заклади, надання архівних довідок.

Всі заяви розглянуто. Випадків порушення та недотримання вимог законодавства про звернення громадян за звітний період не було. Всі заяви розглядалися в термін, відповідно до чинного законодавства.

Фінанси

 

Щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи на протязі 2016/2017 навчального року  були залучені кошти із різноманітних джерел. За бюджетні кошти проводилися: обслуговування вигрібної ями, проведення дезінфекції та дератизації, обслуговування обладнання по доочистці води, вивіз сміття, техобслуговування газопроводу  та  споруд та інше.

      За рахунок спонсорів: громадянської організації «Дніпропетровська обласна федерація кіокушинкан карате-до Ренмей», «Дитячо – спортивний клуб «Торнадо» та дитячо – юнацької спортивної школи № 7, громадської організації «Діан-Денс» були придбані світильники в зал хореографії, стенди в їдальню та у  вестибюль школи по національно-патріотичному вихованню, спортивні м’ячі і спортивні футболки для спортивної команди школи.

         З вересня 2016 року по травень 2017 рік включно було залучено та використано 101 017 грн. 94 коп. батьківських коштів. За ці кошти для школи здійснювалася підписка періодичних видань, поповнення Інтернету, поточні ремонти приміщень. В тому числі капітальний ремонт комп’ютерного кабінету із заміною жалюзів та лінолеуму. Були проведені косметичні ремонти спортивних залів, коридорів та сходин ІІІ блоку, оновлено спортивне знаряддя на спортивній площадці; ремонти комп’ютерної техніки та її обслуговування. Були придбані канцелярські та господарчі товари. Здійснювалася підготовка до початку нового 2017-2018 н. р.

         Щиро вдячні всім за матеріальну підтримку!

 

 

 

 

Звіт
директора Комунального закладу освіти

«Спеціалізована школа № 115»

Дніпропетровської міської ради

Гребенюк Валентини Олексіївни

про роботу педколективу

за 2015-2016 навчальний рік


 Найсвітліша дорога у світі - це дорога до знань.

 

У 2015-2016 н.р. робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в України», Концепції профільного навчання у старшій школі. Керуючись Конституцією України, Національною державною програмою «Освіта», Національною доктриною розвитку освіти, Положенням «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальношкільних та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», згідно з річним планом роботи школи на 2015–2016 навчальний рік педагогічний колектив працював над реалізацією першого етапу науково-методичного проекту: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та над вирішенням наступних питань:

-    підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану через удосконалення навчально-виховного процесу;

-    поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів через організацію роботи спецкурсів, факультативів,гуртків;

-    забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу профільного навчання;  

-    організація виховної роботи;

- удосконалення роботи органів  учнівського самоврядування, залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу;

-    соціальний захист, збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників;

-    підвищення теоретичного, науково-методичного та професійного рівня педагогічних працівників шляхом участі  у проведенні науково-практичних семінарів і конференцій з актуальних питань навчання і виховання учнів, організації роботи МО, творчих груп, проведення відкритих уроків досвідчених учителів, самоосвітня діяльність, проходження курсів перепідготовки;

-    відвідування занять адміністрацією школи та взаємовідвідування;

-    підготовка питань, що розглядались на педрадах, нарадах при директорі;

-   залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в інноваційних проектах різних рівнів (електронний щоденник , інтернет-конкурси та  конференції);

-    поширення передового педагогічного досвіду працівників школи шляхом друку матеріалів у фахових виданнях,

-  стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями;

-    забезпечення змістовного наповнення WEB-сайту школи;

-    зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази;

-    ведення шкільної документації згідно вимог.

Для забезпечення виконання накреслених питань, заклад забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами.

Викладання в школі  проводять 41 вчитель та 1 асистент вчителя з інклюзивної освіти, з яких 37 мають вищу освіту, 25 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 вчителів – 1 категорії, 3 вчителі– 2 категорії,  спеціалістів – 4,  мають тарифний розряд -5 вчителів. Із них: вчителів-методистів – 11  старших вчителів – 13; відмінники освіти України – 2;

На засіданнях м/о розглядалися такі  основні питання, як:

Ø обговорення й затвердження плану роботи на 2015 – 2016 н. р.;

Ø опрацювання методичних листів Міністерства освіти і науки, програм,  вимог до планування та ведення шкільної документації;

Ø підготовка, проведення та результати шкільних та районних олімпіад;

Ø обговорення творчих уроків учителів, що атестуються;

Ø обговорення та узагальнення досягнень педагогічного досвіду вчителів;

Ø робота з обдарованими та невстигаючими дітьми;

Ø підготовка та проведення моніторингових  контрольних робіт, зрізів знань по окремих предметах, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання;

Ø організація позакласної роботи з предметів;

Ø звіти вчителів, що атестуються та досвід яких вивчається;

Ø конференції по обміну досвідом тощо.

Засідання методичних об’єднань спрямовували роботу кожного вчителя, давали змогу аналізувати свою роботу, вивчати досвід.

 

 

 Протягом року вивчався і узагальнювався досвід кращих вчителів школи, деякі з них були опубліковані на форумі педагогічних ідей «Урок»

v Вчителями початкових класів Антоненко І.В. та Кругловою С.В. розроблено та підготовлено до друку  виховний захід «Вода - джерело життя»

v Вчителем початкових класів Антоненко І.В. -  розробка уроку «Префіксз- (с-). Вода - джерело життя» з української мови й основ стійкого розвитку в 3-му класі

v Вчителем початкових класів Кругловою С.В. - розробка уроку «Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами. Чиста планета чи великий смітник» з української мови й основ стійкого розвитку в 3-му класі

v Вчителем інформатики Желібою Оленою Вікторівною - виховна година «Безпечний Інтернет для дитини» в 4-му класі та Інтегрований урок з літературного читання та інформатики «Форматування тексту творів І. Франка для дітей» в 4-му класі

v Директором школи Гребенюк В.О. – «Робота з попередження проявів жорстокості та насильства. Попередження застосування працівниками навчальних закладів фізичного та психологічного насилля до неповнолітніх»

З 2015-2016 н.р школа здійснює інклюзивне навчання, для дітей з особливими потребами.

Навчально-виховний процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту, всі вчителі володіють державною мовою.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників КЗО СШ № 115 ДМР проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

 • встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;
 • активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації. Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти років.

Атестація педагогів – це іспит на компетентність. У 2015-2016 н.р. атестовано 10 вчителів. За результатами творчих звітів про інноваційний досвід роботи у цьому році раніше встановлені категорії та звання підтверджені 8-мивчителями.

 

Присвоєні кваліфікаційні категорії вчителям:

1кваліфікаційна категорія – 1 вчитель

2 кваліфікаційна категорія – 1 вчитель

           Присвоєні педагогічні звання:

·         заст. директора з ВР Ситник Т.В. та вчит. математики Гонтар Т.Ю.– звання «старший учитель»;

·         вчит. початк. класів: Антоненко І.В., Кругловій С.В., вчит. інформатики Желібі О.В. – звання «учитель–методист».

Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів. Крім курсової перепідготовки, для вдосконалення та підвищення своєї майстерності всі вчителі школи декілька років поспіль відвідують курси «Intel», де отримують нові знання та навички з інформаційно-комп'ютерних технологій, вдосконалюють вміння створювати проекти за програмою «Intel».

Якість комп’ютерної освіти педагогічних працівників є постійною турботою керівництва школи.

Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є:

•        формування ключових компетентностей;

•        моніторинг якості освітньої діяльності;

•        самоосвітня діяльність педагога;

•        залучення педагогічних кадрів до дослідної роботи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів.

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, педагогічні ради.

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання.

ü Дослідно-експериментальна діяльність

Школа має статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу регіонального рівня по проведенню дослідної роботи за темою: “Інтегрування змісту випереджаючої освіти в навчально-виховний процес” (наказ № 496/0/212-15 від 10.07.2015р.)

За минулий рік з цього питання були проведені такі заходи:

•         проведення діагностики готовності та ефективності засвоєння змісту випереджаючої освіти серед учнів, педагогів та батьків;

•         визначення основних шляхів інтегрування змісту випереджаючої освіти  для сталого розвитку у навчально-виховний процес школи

•         впровадження принципів сталого розвитку в нашій школі у великій мірі базується на основі використання варіативної освіти, з урахуванням розробленого змісту допрофільної і профільної освіти. У навчальний план впроваджено спецкурси і факультативи: у 1 – х класах – факультатив «Дорога в дивосвіт» та «Права дитини», в 4-х класах курс за вибором «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета», в 5 – 6 класах курс за вибором «Довкілля», в 5–х класах факультатив  «Психологічний розвиток особливості молодшого підліткового віку», в 5 – 6 – х класах факультатив «Я – моє здоров’я, моє життя», в 6 – х класах – факультатив «Профілактика шкідливих звичок» та курс за вибором «Основні природничі системи», у 8 – му класі факультативний курс «Основи теплопостачання та теплозбереження» та «Школа проти СНІДу», у 8-х та 9-х класах курси за вибором «Уроки для стійкого розвитку» у 9 – х класах «Основи споживчих знань», особливість яких полягає в тому, що вони не тільки дають нові знання, а й формують у дітей нові моделі поведінки та дії, які відповідають потребам стійкого розвитку нашої країни і планети в цілому.

•         проведено низку заходів, які сформовують  в учнів знання про взаємозв'язок природи, суспільства і людської діяльності

 

  

ü   Участь педагогічного колективу в професійних конкурсах, виставках, конференціях

•         У 2015-2016 н.р педагогічний колектив  школи приймав участь в VIІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016», яка проходила в м. Києві та участь в конкурсі тематичних номінацій в межах виставки за темою «Інновації закладів освіти у роботі з молоддю в позанавчальний час». Наша конкурсна робота була відмічена та нагороджена Срібною медаллю.

•         Участь вчителів у Всеукраїнському конкурсі «Сталий розвиток – наш вибір» - 12 розробок

Розробки виховних заходів:  Антоненко І.В. Круглова С.В., Шмирега О.І.(переможець на І та ІІ рівнях), Звірко Т.О., Пишкіна Н.В., Чернікова Л.С., Кучер О.В.(переможці на І  рівні), Віцентій В.М., – 7 розробок

Розробки блоків уроків:  Комиза О.В.(переможець на І  рівні), Репан Г.Д., Крохмаль Л.І., Тарануха М.А., Губаренко І.А.  - 5 розробок

•           Конкурс педагогічної майстерності «Сучасний урок» - 6 розробок вчителів: Антоненко І.В., Круглова С.В., Гонтар Т.Ю., Віцентій В.М., Крохмаль Л.І., Утєшева Г.В.

•       Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Управління розвитком життєвої компетентності особистості в умовах школи сприяння здоров’ю як школи майбутнього» м.Жовті Води

ü  Робота з обдарованою молоддю

Для виявлення здібних і обдарованих дітей у жовтні було проведено І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад. У них взяли участь 140 дітей.

У районних олімпіадах учні школи вибороли 42призових місця, у міських – 22, з яких  5 учнів зайняли І-і місця, 1 учениця - Адонка Валерія стала переможцем обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з біології, зайнявши почесне І місце.

У Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика 4 учні стали переможцями районного етапу.

40 учнів в 2015-2016 навчальному році були слухачами Малої академії наук, аза підсумками проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 3 учні: Калюжна Аніта – 10 клас, Філатова Анна – 9-А клас та Коновалова Яна 10 клас стали лауреатами в відділенні історія (керівник Утєшева Г.В.) та українська мова (Керівник Гаркуша Н.Ф.).

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед вчителями, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних дослідницьких, творчих та інтелектуальних конкурсах різних рівнів.

Всеукраїнський конкурс «Мій рідний край - моя земля» - обласний етап

Секція «Квітникарство та озеленення» - І місце

Секція «Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства» -  вже три роки поспіль почесне ІІІ місце

 

Назва конкурсу

Учасники

Переможці

Керівник

1

Всеукраїнський конкурс «МАН-Юніор»

а) Історик-Юніор:

б) Технік-Юніор

в) Еколог-Юніор

101

 

31

56

14

54

 

19

28

7

Репан Г.Д., Утєшева Г.В.

Кучер І.М.

2

Міжнародний природничий конкурс «Колосок осінній»

92

86

Комиза О.В.

3

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»

50

12

Крохмаль Л.І.,

Іваниця В.І.

4

Міжнародний математичий конкурс «Кенгуру»

64

31

Василевська С.В.

5

Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»

16

1

Гаркуша Н.Ф

6

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

50

 

Тарануха М.А.

7

Конкурс колажів «Україна. Соняшник. Сьогодення»

1

1

Недошита І.В.

8

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

99

35

Жукова О.О.

9

Міжнародна природознавча гра «Геліантус»

53

45

Репан Г.Д.

10

Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Кришталева сова»

22

 

Репан Г.Д., Утєшева Г.В.

 41 учень школи по закінченню 2015-2016 навчального року отримав  похвальні листи за відмінні успіхи у навчанні.

ü Організація харчування учнів у навчальному закладі:

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження шлунково-кишкових захворювань, у школі організовано гаряче та буфетне харчування учнів 1-11-х класів.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим. Основна кількість учнів харчується під час перерв після другого та третього уроків.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 84% учнів школи, буфетною продукцією -36%. В початковій школі всі 284учні були охоплені гарячим харчуванням. Всі учні 1-4 класів харчувалися за бюджетні кошти (на 27.05.2016 – 10,15 грн.), за бажанням дітей та батьків здійснювалася доплата для урізноманітнювання  харчування.

В шкільній їдальні здійснюється безкоштовне харчування дітей пільгових категорій:

під опікою - 5 ;

діти які потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 4;

учні, батьки яких є учасниками антитерористичних операцій – 9;

діти з багатодітних сімей – 58;

учні з малозабезпечених родин – 5;

діти інваліди – 5;

На диспансерному обліку перебуває 117учнів, тому для них організовано дієтичне харчування.

Діти групи продовженого дня теж охоплені гарячим харчуванням. За рішенням педагогічної ради 100% -ово звільнені від оплати -10 учнів; на 50% - 15 учнів;

Класні керівники систематично проводять роз’яснювальну роботу про  важливість гарячого харчування з метою  збереження здоров’я дитини.

ü Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2015-2016 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі школи  дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією школи, в період 2015-2016 навчального року, були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники школи  проходять медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану, в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожежної безпеки та електрогосподарства, створена добровільна пожежна дружина.

Для школи у серпні 2015 року були придбані медикаменти згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України.

Будівля школи та приміщення школи, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем. Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження. На території школи знаходяться 2 пожежних гідранти.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому навчальних кабінетів, комп`ютерного класу, спортзалу, спортмайданчиків.

Особлива увага у школі приділяється заходам, щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві:

·         оформлення акту підготовки школи до нового навчального року;

·         проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

·         проведення обстеження стану енергогосподарства школи;

·         оформлення відповідних наказів з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

·         проведення занять серед педагогічного й технічного колективу школи на тему «Профілактика побутового травматизму»;

·         проведення інструктажів щодо заборони використання електроопалювальних приладів;

·         регулярне проведення інструктажів з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

 Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзали мають необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах.  З метою профілактики дитячого травматизму, надання учням елементарних знань з питань безпеки життєдіяльності, вивчення правил поведінки в екстремальних ситуаціях в школі було проведено «Тижні знань правил дорожнього руху», «Тиждень знань з пожежної безпеки», «Тижні безпеки життєдіяльності», «День ЦЗ». Для пропагування дотримання правил дорожнього руху дітьми, щороку в вересні проводиться рейд «Увага! Діти - на дорозі!».В школі створено інформаційні стенди,пам’ятки на тему безпеки дорожнього руху, дій у надзвичайних ситуаціях.

         Учні школи отримали шкільні щоденники, в яких викладено правила безпеки життєдіяльності та карта безпечного шляху до школи.

 Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педрадах, нарадах при директорові, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільним медичним персоналом проводилися профілактичні бесіди, інша робота, щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби. Традиційним заходом у школі є ранкова гімнастика.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в школі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

За період 2015-2016 н.р. зафіксовано 2 випадки травматизму невиробничого характеру серед учнів, випадків травматизму під час навчально-виховного процесу не зафіксовано.

 

ü Навчально – виховна робота у навчальному закладі:

Комунальний заклад освіти «Спеціалізована школа № 115» Дніпропетровської міської ради функціонує на підставі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи.

Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи охоплені навчанням.

ü Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2015 року в школі було відкрито 22 класи з кількістю учнів –640. Протягом 2015-2016 навчального року із школи вибуло – 17 учнів і прибуло 9 учнів.

Робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів.

У школі створена і діє система роботи профільного навчання в 10-11-х класах за технологічним напрямком, де здійснюється допрофесійна підготовка зі спеціальностей: «Швачка»;  «Слюсар з ремонту автомобілів» та «Оператор комп’ютерного набору».

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес

Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

Створений і діє Єдиний освітньо-інформаційний простір регіону і наша школа одна із перших почала працювати в ньому, маємо свій власний сайт, де розміщена необхідна інформація для учасників навчально-виховного процесу.

Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями  педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

Головна мета використання нетрадиційних форм роботи на уроках - це зацікавлення дітей навчальною працею й утримання цього інтересу. Тільки в разі такого підходу формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я, яке є одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, є можливим.

ü  Організація виховної роботи в школі.

Організація виховної роботи у 2015-2016н.р здійснювалася відповідно до вимог законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Програми національно-патріотичного виховання учнів, Конвенції ООН та ін. Був розроблений план виховних заходів з учнями 1-11 класів на основі річного плану школи.

Виховна діяльність в школі, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет, піклувальна рада) та з діяльності учнів.

Класними керівниками були складені виховні плани роботи, які відповідають виховній темі школи. Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалася заосновними напрямками:

1.     Громадянське виховання та національно-патріотичне виховання

2.     Морально-правове та превентивне виховання.

3.     Екологічне виховання

4.     Родинно-сімейне виховання

5.     Трудове виховання і формування здорового способу життя

6.     Сприяння творчому розвитку особистості

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

• Формування загальнолюдських цінностей й моралі, вдосконалення національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання любові та поваги до рідної мови.

• Організація інформаційно-просвітницької роботи серед учнів, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей.

•  Організація морально-правового виховання.

•  Охорона та укріплення здоров’я учнів, організація відпочинку.

•  Сприяти участі учнів у системі позашкільної роботи, гуртках та секціях.

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в школі  в 2015-2016 навчальному році  працювали 10 класних керівників 1-4 класів, 12 класних керівників 5-11 класів, педагог організатор, соціальний педагог, практичний психолог, заступник директора з ВР.

Громадянське та національно-патріотичне виховання є одним з провідних напрямків виховної роботи, яке забезпечується в школі через систему заходів, спрямованих на розуміння учнями свого громадянського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів. Громадянський аспект виховної роботи у школі реалізовувався шляхом проведення тематичних виховних годин, годин спілкування.Одним із аспектів громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, рідної школи. Реалізація даного аспекту відбувається через проведення різноманітних екскурсій рідним містом. Традиційними в школі є такі заходи як уроки мужності, фотовиставки, конкурси малюнків і листівок, урочисті мітинги,уроки-пам'яті, виховні заходи, тематичні виставки. Вже традиційними стали участь в акціях - «Ветеран живе поруч» та «Допомога учасникам АТО».

Морально-правове та превентивне виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня правових знань, тематичних виховних годин, батьківських зборів, лекцій для батьків. У школі постійно ведеться робота по вихованню толерантного відношення до людей.

В школі були проведені наступні заходи:

 • Засідання ради профілактики правопорушень серед учнів школи.
 • Участь в акції « Діти –дітям».
 • Класні години «Ти руку дружби протягни».
 • Виховні годиниё: «Дитина та її права».
 • Рейд «Діти вулиць».
 • Оформлення картотеки учнів, що взяті на шкільний облік.
 • Рейд «Увага! діти на дорозі».
 • Проведення профілактичних бесід з учнями девіантної поведінки.
 • Акції для потреб учасникам АТО.

У 2015 - 2016 н. р. проведено значну роботу щодо профілактики  правопорушень. Педагогами  ведеться щоденна робота з правового виховання, найбільш ефективними формами позакласних заходів в цьому  напрямку є: тематичні бесіди, круглі столи, рольові ігри, ознайомлення з  періодичною  літературою на правову  тематику, перегляд відеофільмів, зустрічі з фахівцями. Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та іх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та школи.

 Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і людини. Протягом року було проведено ряд заходів щодо екологічного виховання: свято осені, конкурс малюнків, фотографій, конкурс композицій і поробок з природних матеріалів, новорічних композицій «Збережемо ялинку», догляд за шкільним садом, насадженнями на території школи та кімнатними рослинами, заходи до Дня Землі.

У 2015-2016 н. р. школа продовжила свою роботу, як «Школа сприяння здоров’ю», працюючи за темою «Формування системи розвитку інноваційної особистості на засадах запровадження здоров’ярозвиваючих технологій». 

Метою напрямку Формування здорового способу життя є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок. Педагогічним колективом сплановано та проведено: тематичні бесіди «Молодь проти наркоманії та СНІДу», виставка плакатів «За здоровий спосіб життя», зустрічі з лікарем, класні години «Шкідлива звичка чи хвороба?», виступи учасників агітбригади «Молодь обирає здоров’я», яка на районному етапі зайняла почесне ІІ місце, спортивні змагання між класами з ігрових видів спорту. Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади.Учні школи приймали участь у фітнес–марафоні «Дніпро-Фітнес-Штурм» та легкоатлетичному пробігу «Дві милі Миру» присвячений    72-й річниці визволення м. Дніпропетровська, у районних змаганнях із футболу «Шкіряний м’яч», баскетболу, стрітболу, міні-футболу, участь в районних та міських змаганнях «Шкільні ігри Дніпра – 2016», районних конкурсах «Знавці олімпійського спорту» та «Старти надій». За підсумками результатів олімпіади школярів «Сузір’я спорту» в 2015-2016 н.р. наша школа виборола почесне ІІІ місце серед шкіл району.

Родинно-сімейне виховання протягом 2015-2016 н.р. здійснювалось через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей. З цією метою в школі проходили такі заходи:

 • Вивчення класними керівниками побутових умов учнів.
 • Засідання батьківських комітетів.
 • Збір інформації про зайнятість учнів у позаурочний час.
 • Проведення батьківського всеобучу.

Конкурс на виготовлення найкращої шпаківні.

 • Участь в конкурсі Тато, Мама, Я.
 • Святкові концерти до Міжнародного жіночого дня.
 • Новорічні концерти.
 • Новорічна Іграшка.
 • Інформування батьків щодо пропусків занять учнями.

 Важливе місце у виховному процесі навчального закладу займає секційна та гурткова робота щоб всі учні школи в позаурочний час мали можливість відвідувати заняття відповідно до своїх уподобань.

Протягом року у школі діяли такі гуртки:

Майстровиті руки

Вокальний  з елементами хореографії

Дніпропетровщина - мій рідний  край

Чарівний пензлик

Танцювальна мозаїка

Шкіряний м’яч

Баскетбол

Пауерліфтинг (тренажерний зал)

Основи цивільного захисту

Юний захисник Вітчизни

Військово-патріотичне виховання. «Школа безпеки»

Рукодільниця

Загальна кількість дітей, які були залучені до гурткової роботи - 325

ü Соціальний захист:

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством.

В мікрорайоні школи проживає 457 дітей віком від 6 до 18 років.

Дітей, яким виповнюється 6 років на 01.09.2016р. – 42 чол.

В КЗО СШ № 115 навчаються 8 дітей-інвалідів, діти які потерпіли від Чорнобильської катастрофи - 4, інклюзія -2, сироти та позбавлені батьківського піклування – 5, багатодітні – 63, учні, батьки яких є учасниками антитерористичних операцій - 9, діти ВПО - 3

Постійно працює рада профілактики, проводяться рейди «Урок», «Діти вулиці»,  зустрічі з працівниками управління – служби у справах дітей, з ведучими спеціалістами центру сім’ї та молоді.

На контролі в школі на ВШО стоїть 7 учнів, які потребують особливої педагогічної уваги. Усі випадки невиконання правил поведінки учнями в полі зору учителів, батьківської громади, парламенту школи, ради профілактики.

Скоєних злочинів нашими дітьми не зафіксовано.

Постійно оформляються пакети документів на дітей, що потребують особливої педагогічної уваги, контролюється їх поведінка і відвідування уроків.

Кількість багатодітних сімей – 35, в них дітей шкільного віку – 63. Діти пільгових категорій постійно перебувають у центрі уваги адміністрації та педагогічного колективу школи. У 2015-2016 н.р. вони безкоштовно відвідували загальношкільні заходи, районні та міські свята, присвячені дню Святого Миколая, Дню інвалідів, Новому року – отримали солодкі подарунки.

Також за бюджетний кошт діти пільгових категорій щоденно отримували безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримувався постійний зв'язок класних керівників, адміністрації школи. 

 На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, складаються соціальні паспорти класів та соціальний паспорт школи. У системі вивчаються житлово-побутові умови проживання і навчання учнів пільгової категорії, здійснюється залучення їх до позакласної роботи, зокрема учні відвідують безкоштовно театри, музеї міста, Дніпропетровський міський центр. Школярі залучаються до роботи предметних гуртків за інтересами, спортивних секцій. Адміністрація та класні керівники здійснюють контроль за продовженням навчання та працевлаштуванням учнів пільгової категорії, здійснюють контроль за проходженням планового медичного огляду. Значна увага приділяється дітям-сиротам, та дітям, які знаходяться під опікою. Діти забезпечені єдиними квитками, які дають право на безкоштовний проїзд, забезпечені шкільною та спортивною формою, безкоштовним харчуванням за рахунок бюджету.

ü  Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

 Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят.

 Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківській всеобуч. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, соціальний педагог,класні керівники, запрошуються працівники  служб.

 

ü Звернення

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою забезпечення виконання рішення виконкому міської ради від 02.12.02  № 2560 «Про хід виконання Указу Президента України від 29.03.2000 № 549 «Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів і доручень Президента України» у школі проводяться заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення: своєчасний розгляд письмових звернень та особистий прийом громадян, з’ясування причин та детальний аналіз скарг, що надійшли.

Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України, наданого ст. 40 Конституції України, права вносити до органів державної влади, об’єднань громадян, у відповідності з їх статусом, пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, виявляти недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і суспільних органів.

Право громадян звертатися особисто, а також направляти індивідуальні і колективні звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є одним з найважливіших засобів прояву суспільно-політичної активності громадян, зацікавленості їх у вирішенні суспільних питань, а також захисту ними своїх прав.

За характеристиками, згідно з Класифікатором звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 на адресу школи  надійшло на протязі 2015-2016 навчальному року 169 звернень. З них 161 заява та 8 усних звернень. Аналіз письмових і усних звернень громадян свідчить, що найважливіші питання, які турбують громадськість – питання праці, призначення і звільнення;   морально-етичний  клімат у класних колективах та влаштування  дітей  в   навчальні  заклади, надання архівних довідок.

Всі заяви розглянуто. Випадків порушення та недотримання вимог законодавства про звернення громадян за звітний період не було. Всі заяви розглядалися в термін, відповідно до чинного законодавства.

ü Фінанси

 

Щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи на протязі 2015/2016 навчального року  були залучені кошти із різноманітних джерел. Крім таких основних фінансувань, як  обслуговування вигрібної ями, проведення дезінфекції та дератизації, обслуговування обладнання по доочистці води, вивозу сміття, техобслуговування газопроводу  та  споруд та інше, за рахунок бюджетних коштів було придбано інтерактивну дошку Acer IWB77-EN-SO4,  на суму 13988 грн.  та учнівські парти в кількості 15 штук  на суму 17250 грн.

         За рахунок спонсорів: громадянських організацій «Дніпропетровська обласна федерація кіокушинкан карате-до Ренмей», «Дитячо – спортивний клуб «Торнадо» та дитячо – юнацької спортивної школи № 7 в спортивній залі були встановлені баскетбольні щити на суму 6800 грн., а за рахунок громадської організації                  «Діан-Денс» придбано фотоапарат  Canon Power Shot SX 400 IS на суму 4999 грн.

         З вересня 2015 року по травень 2016 рік включно було залучено та використано 103317 грн. батьківських коштів. За ці кошти для школи здійснювалася підписка періодичних видань, поповнення Інтернету, поточні ремонти приміщень. В тому числі і в каб. № 62 із заміною лінолеуму; ремонти комп’ютерної техніки та її обслуговування. Були придбані канцелярські та господарчі товари; ноутбук та мультимедійний пристрій. Здійснювалася підготовка до початку нового 2016-2017 н. р.

         Щиро вдячні всім за матеріальну підтримку!

ü Управлінська діяльність

 Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Вже не перший рік школа підключена до мережі Інтернет, що дає  можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, тому  учителі і адміністрації оперативно й мобільно використовують достовірну інформацію, вчасно знайомляться з новими документами  та їх проектами.

 Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по школі. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу, адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

 Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є демократичним, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Наявні результати і школи закладу - це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

 

 

Звіт керівника за 2014-2015 н.р.

 

 «Хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши

вершини, а підійматися вище.У цьому полягає основна місія сучасного учителя...»

     Сучасна освіта перебуває в постійному оновленні, а тому вимагає новаторських ідей, передових підходів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, безперечно, належить організації навчально-методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової  майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу. І як наслідок – підвищення ефективності навчально-виховного процесу. І доказом цього є те, що з кожним роком кількість класів у школі збільшується і контингент учнів зростає. У порівнянні з минулим:      у 2013-2014 н.р. було відкрито 20 класів, у яких навчалося 574 учні; у 2014-2015 н.р. відкрито 21 клас, у яких навчалося 613 учнів, а на наступний 2015-2016 н.р. плануємо відкрити 22 класи з контингентом 646 учнів.        

    У 2014-2015 н.р. вся робота педагогічного колективу була направлена на виконання завдань, поставлених на підсумковому етапі роботи над обласним науково-методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Було проведено узагальнення педагогічного досвіду,аналіз матеріалів моніторингу, підготовка матеріалів до публікацій.

В цьому навчальному році свої методичні наробки опублікували такі вчителі: дир. школи Гребенюк В. О. - в збірнику «Філософсько–теоретичні та практико – зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку»; заступник  директора з навчально-виховної роботи Кучер І. М., вчитель хімії Комиза О. В. та вчитель географії Репан Г. Д.  - в збірнику «Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності»; вчитель початкових класів Пишкіна Н. В. - в журналі «Надихаємо на дії».

     У 2014-2015 н.р. школа продовжила свою роботу, як «Школа сприяння здоров’ю», працюючи за темою «Формування системи розвитку інноваційної особистості на засадах запровадження здоров’я розвиваючих технологій». У зв’язку з тим, що школа має статус експериментального навчального закладу обласного рівня, весь педагогічний та учнівський колектив в рамках науково-педагогічного проекту «Освіта для сталого розвитку» активно проводив науково-дослідну роботу з проблеми «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку».

     В рамках цього проекту, в березні 2015 року, школа стала учасником Всеукраїнського конкурсу огляду «Школа сприяння сталому розвитку», а в грудні 2014 р. обласного конкурсу «Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку-інноваційний навчальний заклад», де посіла почесні І та ІІ призові місця в різних номінаціях.

У жовтні 2014 року -учасники Шостого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті».

     Березень 2015 року - участь в обласній виставці – презентації «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015»

      В листопаді 2014 року на базі школи було проведено обласний семінар-практикум для психологів «Профілактика девіантної поведінки», в квітні 2015 року разом з науково – методичним центром та центром  юних натуралістів України був проведений методично - практичний семінар за темою «Формування сучасного екологічного світогляду та екологічної культури учнівської молоді в рамках співпраці навчальних закладів освіти з позашкільними навчальним закладом через організацію експериментально-дослідницької роботи».

     Національним еколого-натуралістичним Центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, обласним та районним центрами юних натуралістів України проводиться трудова акція школярів та учнівської молоді «Плекаємо сад». Маючи на території школи яблуневий сад,  наша школа не могла стояти осторонь. І  вже два роки поспіль ми здобуваємо  перемогу: ІІІ призове місце в області. В цьому навчальному році ми взяли участь в VІІІ Міжнародному еколого – оздоровчому конкурсі «Веломанія» де стали абсолютними переможцями на міському рівні.

     Педагогічна творчість – це велика відповідальність, але разом з тим – відчуття радості успіху за свою працю, за перші учнівські «сходинки» у світ великої науки. Саме тому в навчальних закладах повинні створюватись умови для творчого зростання, постійного підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня, удосконалення майстерності вчителя. Результатом цього удосконалення є участь учителів у Всеукраїнському професійному конкурсі «Учитель року». У цьому навчальному році вчитель хімії Комиза Оксана Віталіївна посіла почесне ІІІ місце у міському етапі конкурсу.

 Також вже декілька років поспіль учителі нашої школи  є активними учасниками конкурсу педагогічної майстерності «Сучасний урок», де стають переможцями. В цьому навчальному році свої матеріали подали: вчитель початкових класів    Віцентій В.М., вчитель хімії Комиза О.В., вчитель української мови Тарануха М.А.

Протягом 2014 – 2015 н.р. прослідковується тісна співпраця з Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Вчитель географії  Богиня Л.П. та вчитель фізики Жукова О.О. у жовтні 2014 р. та квітні     2015р. проводили майстер – класи з енергозбереження та ефективного використання природних ресурсів, а заступник  директора  з навчально-виховної роботи         Кучер І.М. та вчитель хімії Комиза О.В були доповідачами на семінарі – тренінгу «Організація методичного супроводу дослідно–експериментальної діяльності».

У грудні 2014 р. та квітні 2015 р. колектив школи брав участь у Всеукраїнських науково – практичних конференціях «Випереджаюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності» та «Філософсько–теоретичні та практико – зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку».

     Педагогічний та учнівський колективи протягом навчального року працювали творчо і плідно. За 2014-2015 н.р. маємо такі результати:  учениці 8-х класів школи Ніколаєва Альона та Мирошниченко Анна стали  переможцями ІІІ обласного рівня Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, а учень 9-Б класу Кучер Артем з інформаційних технологій.14 учнів – переможці  ІІ міського рівня Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, історії, біології, географії, фізики, інформатики, української мови. 24 учні в цьому навчальному році були слухачами  Малої академії наук, а дві учениці захищали свої роботи з історії, географії та української мови  на обласному рівні та стали лауреатами. Учениця 11 класу Полежай Євгенія стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Розкрилля душі». Учениця 4-Б класу Попова Поліна зайняла І призове місце в конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. По закінченню навчального року 36 учнів отримали Похвальні листи за відмінні успіхи у навчанні, 11 учнів Похвальні грамоти за відмінні успіхи у вивченні базових предметів.

     Також учні школи приймали активну участь в творчих конкурсах різного рівня де зайняли призові місця: «Собори наших душ» ( І місце ); «Замість ялинки – зимовий букет» ( ІІ, ІІІ місце у районному етапі  та І місце у міському ); «Годівничка» ( І та ІІ місце), «Відкрий для себе Україну» (ІІ місце у район. етапі); «Реліквії що ожили»  (два І місця); «Крок у майбутнє» (чотири І місця); «Подих діброви» (ІІІ місце). Були   учасниками таких конкурсів як: «Формула успіху», «За газетними рядками-справи юначі», «Мій рідний край-моя земля», «Максима», «Мій домашній улюбленець», «Зоряне коло», «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже…».

Одним із важливих питань сьогодення постає питання організації взаємодії педагогічного колективу з громадськістю та батьками. На виконання Закону України «Про звернення громадян» у школі проводяться заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення: своєчасний розгляд письмових звернень та особистий прийом громадян, з’ясування причин та детальний аналіз скарг, що надійшли. Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України, наданого ст. 40 Конституції України, права вносити до органів державної влади, об’єднань громадян, у відповідності з їх статусом, пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, виявити недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і суспільних органів. Право громадян звертатися особисто, а також направляти індивідуальні і колективні звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є одним з найважливіших засобів прояву суспільно-політичної активності громадян, зацікавленості їх  у вирішенні суспільних питань, а також захисту ними своїх прав. Таким чином школою на розгляд за 2014-2015 н.р. отримано 129 звернення. З них 11 усне звернення і 118 письмових заяв. Аналіз цих звернень свідчить, що найважливіші питання, які турбують громадськість – питання морально-етичного клімату в класних колективах, питання організації навчально-виховного процесу, охорона здоров’я дітей. То ж роблячи висновки продовжуємо планомірну роботу щодо інформування батьківської громадськості та трудового колективу з найбільш важливих питань діяльності школи з метою забезпечення прозорості, відкритості діяльності закладу, а також упередженості появи негативних моментів в освітній сфері школи, що можуть призвести до порушень прав учасників навчально-виховного процесу та спричинити виникнення звернень громадян.

 

Бажаємо всім учасникам навчально-виховного процесу натхнення в роботі, ставити перед собою плани розвитку і знаходити можливості їх реалізувати.

 

Звіт

керівника за 2013-2014н.р.

 

         Минулий навчальний рік став ще одним роком нових досягнень та успіхів, роком нових проблем та шляхів їх вирішення.

    У 2013-2014 н. р. вся робота педагогічного колективу була направлена на виконання завдань, що поставлені на ІV (коригуючому) етапі роботи над обласним науково-методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». На цьому етапі проводився аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження в педагогічній діяльності.

     У 2013-2014 н. р. школа продовжила свою роботу, як Школа сприяння здоров’ю, працюючи за темою «Формування системи розвитку інноваційної особистості на засадах запровадження здоров’я – розвиваючих технологій». У зв’язку з тим, що школа має статус експериментального навчального закладу обласного рівня, ввесь педагогічний та учнівський колектив в рамках науково-педагогічного проекту «Освіта для сталого розвитку» активно проводили науково-дослідну роботу з проблеми «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку».

     В рамках цього проекту школа стала учасником міжнародного інноваційного освітнього проекту «Сприяння відповідального способу життя через малювання коміксів для сталого розвитку».

    В березні 2014 року на базі школи було проведено практичний семінар за темою «Формування практичних умінь учнів з реалізації основних принципів стійкого розвитку». Також школа приймала участь у Всеукраїнському проекті ДТЕК «Енергоефективні школи» і стала срібним призером із нагородою на суму 130 тис. грн., які на даний час реалізовано: замінено вікна на металопластикові у вестибюлі, обідній залі їдальні, всіх цехах харчоблоку та замінено два вікна на коридорі і двоє дверей в обідній залі харчоблоку.

    Велика подяка за участь в цьому проекті всім учням, батькам і вчителям, які зуміли скорегувати і направити цей процес у вірне русло. Ми бачимо, як вчасно і доцільно в цей нелегкий для нашої країни час, завдяки цьому проекту, були висаджені зерна свідомості економного використання енергоресурсів. Керуючись Законом України «Про енергозбереження» педколектив школи і надалі буде організовувати цілеспрямовану роботу з цього питання. Національним еколого-натуралістичним Центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, обласним та районним центрами юних натуралістів України проводиться трудова акція школярів та учнівської молоді «Плекаємо сад». Маючи на території школи яблуневий сад наша школа не могла стояти осторонь. І була здобута перемога: ІІІ призове місце в області.        

         Педагогічна творчість – це велика відповідальність, але разом з тим – відчуття радості успіху за свою працю, за перші учнівські «сходинки» у світ великої науки. Саме тому в навчальних закладах повинні створюватись умови для творчого зростання, постійного підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня, удосконалення майстерності вчителя. Як результат удосконалення є участь вчителів у Всеукраїнському професійному конкурсі «Учитель року». У цьому навчальному році вчитель географії Богиня Людмила Павлівна стала лауреатом цього конкурсу.

 Педагогічний та учнівський колективи протягом навчального року працювали творчо і плідно. Доказом цього є те, що учениця школи Ніколаєва Альона стала  переможцем ІІІ обласного рівня Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, а Бериг Аліна учениця  11-го класу відстоювала честь школи на Україні, як призер Малої академії наук з біології. 17 учнів стали переможцями ІІ міського рівня Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії,     історії, біології, географії, фізики, правознавства, інформатики, української мови, трудового навчання.

Учениця 3-Б класу Попова Поліна зайняла ІІІ призове місце в конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика.

По закінченню 2013-2014н.р. 47 учнів отримали Похвальні листи за відмінні успіхи у навчанні, 18 учнів Похвальні грамоти за відмінні успіхи у вивченні базових предметів. Одним із важливих питань сьогодення постає питання організації взаємодії педагогічного колективу з громадськістю та батьками. На виконання Закону України «Про звернення громадян» у школі проводяться заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення: своєчасний розгляд письмових звернень та особистий прийом громадян, з’ясування причин та детальний аналіз скарг, що надійшли. Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України, наданого ст. 40 Конституції України, права вносити до органів державної влади, об’єднань громадян, у відповідності з їх статусом, пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, виявити недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і суспільних органів. Право громадян звертатися особисто, а також направляти індивідуальні і колективні звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є одним з найважливіших засобів прояву суспільно-політичної активності громадян, зацікавленості їх  у вирішенні суспільних питань, а також захисту ними своїх прав. Таким чином школою на розгляд за 2013-2014 н. р. отримано 81 звернення. З них 31 усне звернення і 50 письмових заяв. Аналіз цих звернень свідчить, що найважливіші питання, які турбують громадськість – питання морально-етичного клімату в класних колективах, питання організації навчально-виховного процесу, охорона здоров’я дітей. То ж роблячи висновки продовжуємо планомірну роботу щодо інформування батьківської громадськості та трудового колективу з найбільш важливих питань діяльності школи з метою забезпечення прозорості, відкритості діяльності закладу, а також упередженості появи негативних моментів в освітній сфері школи, що можуть призвести до порушень прав учасників навчально-виховного процесу та спричинити виникнення звернень громадян.

Бажаю вагомих здобутків у педагогічній творчості, сили і віри у те, що посіяні нами зерна знань дадуть щедрий урожай!

                             

 

 

ЗВІТ

керівника за 2012-2013 н.р.

 

Вся робота педагогічного колективу була направлена на виконання завдань, що поставлені на ІІІ етапі (креативному) роботи над обласним науково-методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

На цьому етапі розробка і апробація системи діяльності школи  і самого вчителя були спрямовані на розвиток творчого потенціалу особистості, масове запровадження новітніх педагогічних технологій, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

У 2012-2013 н.р. школа продовжила свою роботу, як Школа сприяння здоров’ю, працюючи за темою «Формування системи розвитку інноваційної особистості на засадах запровадження здоров’ярозвиваючих технологій випереджаючої освіти для сталого розвитку».

У жовтні 2012 р. в Києві відбулася Всеукраїнська виставка-презентація «Інноватика у сучасній освіті», на якій школа була нагороджена дипломом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за активне упровадження інноваційних освітніх технологій.

В цьому навчальному році у зв’язку з тим, що школа отримала статус експериментального навчального закладу обласного рівня, ввесь педагогічний та учнівський колективи активно включилися в науково-дослідну роботу з проблеми «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку».

В базовій школі було запроваджено наскрізне навчання за екологічним блоком освіти для сталого розвитку. В 6-А класі географія та англійська мова. У 8-А класі фізика та хімія.

Головною формою позакласної діяльності по сталому розвитку стали класні години. На протязі всього навчального року всі класні керівники провели  виховні години на теми довкілля і здоров’я, екологічно-безпечної поведінки, економії водних ресурсів та електроенергії, соціальної та особистісної відповідальності.  

У березні 2013 р.  для вчителів географії загальноосвітніх навчальних закладів області був проведений педагогічний практикум на якому до уваги присутніх були запропоновані фрагменти уроків з природознавства у  4-А класі «Охорона природи в Україні», у 6-А класі з географії «Властивості вод світового океану», «Харчова промисловість України. Особливості захисту прав споживачів у придбанні продовольчих видів товарів»  із споживчих знань в 9-А класі, де була приділена увага особливостям освіти для сталого розвитку.

На протязі року для учнів були проведені навчальні екскурсії «Природа навколо нас», «Спостереження за явищами природи», «Рельєфний дизайн місцевості рідного краю». В школі працювали гуртки «Історія рідного краю» та «Стежинами рідного краю».

На виконання Державної цільової програми запровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій, педагоги школи продовжили роботи по веденню електронних журналів та електронних щоденників, що дало змогу батькам бути систематично проінформованими та обізнаними з питання навчальних досягнень їхніх дітей. А завдяки впровадженню сайту «Школа» всі бажаючі можуть в будь-який час дізнатися про будь-які шкільні новини.

Згідно з Концепцією профільного навчання у старшій школі, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України 11.09.2009 р. № 854, впродовж 2012-2013 н.р. профільним навчанням було охоплено 100% старшокласників. 16 випускниць отримали посвідчення з допрофільної підготовки з професії «Оператор комп’ютерного набору», а 14 випускників отримали посвідчення з допрофільної підготовки «Слюсар з ремонту автомобілів».

2012-2013 н.р. – рік подальшого залучення випускників школи до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. 90% випускників школи зареєструвалися для участі в ЗНО.

Приділялася постійна увага дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей. У зв’язку з цим їм було організоване безкоштовне харчування, проводилися благодійні акції.

В цьому навчальному році в закладі навчалося 39 дітей з багатодітних сімей, 6 дітей – інвалідів, 10 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 1 дитина – з малозабезпеченої родини.

Неухильна, безперебійна робота проводилася по збереженню та зміцненню здоров’я дітей. В школі працювали різноманітні гуртки спортивного напрямку, а також «Майстровиті руки», «Чарівний пензлик», «Веселі нотки», «Акорд», «Англійський клуб», «Чарівний дивосвіт».

На базі школи проводить навчально-тренувальні заняття з карате громадянська організація «Дніпропетровська федерація фрі-файту», дитячо-юнацька спортивна школа № 12 Дніпропетровської міської ради проводить навчально-тренувальні заняття з футболу; працює студія бальних танців «Діан-Денс» Дніпропетровської міської дитячо-юнацької громадської організації «Клуб спортивного танцю». Систематично працює тренажерна зала.

Третій  рік поспіль серед широкого спектру питань і проблем педагогічної та батьківської громадськості заслуговує на увагу Всеукраїнська акція «Дай руку, першокласнику». В рамках її проведення організовані неодноразові зустрічі з батьками майбутніх першокласників, проводилися підготовчі заняття із самими першокласниками, проводяться заходи по забезпеченню сприятливих умов перебування учнів в закладі та зміцнення матеріально-технічної бази школи.

Педагогічний та учнівський колективи на протязі навчального року працювали творчо і плідно. Доказом цього є те що 2 учні школи стали переможцями ІІІ обласного рівня Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та біології; 12 учнів стали переможцями ІІ міського рівня Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, історії, біології, географії, правознавства та інформатики.

Призерами Малої академії наук стали одинадцятикласниці з предметів історія, правознавство та українська мова.

Учень 6-Б класу Ратушний Денис отримав перемогу в номінації «Найкращий читач» та став фіналістом Всеукраїнської гри «Найрозумніший».

З кожним роком зростає кількість учасників та призерів інтелектуальних конкурсів.

У 2012-2013  н.р. приймали участь в різноманітних інтелектуальних конкурсах:

 •  «Колосок 2012» - 165 учасників;
 •  «Гринвіч 2012» - 56 учасників;
 •  «Русский медвежонок-2012» - 55 учасників;
 •  «Кенгуру 2012/2013» (Всеукраїнський етап) - 67 учасників;
 •  «Кришталева сова-2013» (Всеукраїнський етап)  - 55 учасників;
 •  «Лукоморье 2013» - 46 учасників;
 •  «Кенгуру - 2013» - 20 учасників;
 •  «Геліантус» - 69 учасників.

Творчі учнівські колективи школи № 115 були представниками АНД району на міських конкурсах «Екотворчість», «Серце на долоні» та юних інспекторів руху.

Для створення затишку, належного санітарного стану шкільних приміщень, забезпечення всім необхідним для нормальної роботи школи від Вас, шановні батьки надійшли благодійні внески на суму 79960 грн.  (сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят грн.). За період з вересня 2012 р. по травень 2013 р. витрачено 77710 грн. (сімдесят сім тисяч сімсот десять грн.).

Завдяки Вашому, шановні батьки, небайдужому ставленню.   

На 01.09.2013 р. сума залишку за 2011-2012 н.р. благодійних внесків склала    640 грн.

За вересень 2012 р. надійшла сума благодійних внесків 11410 грн. За рахунок цих коштів були здійснені слідуючі роботи та придбані наступні матеріали:

 •  здійснено ремонт двох аварійних виходів І блоку І поверху. Для цього придбано фарбу, розчинник, щітки для фарбування, валики, шпінгалети на двері. Все на суму 329 грн. 75 коп.;
 •  виконана продувка каналізаційних труб на харчоблоці та в підвальному приміщенні на 300 грн.;
 •  виконані зварювальні роботу по ремонту воріт центрального входу та ремонту трубок до манометрів в котельні на 250 грн.;
 •  здійснена заміна на пластикові труби каналізаційного стояку з підвального приміщення до третього поверху І блоку на суму 541 грн.;
 •  придбано 2 телефонні апарати та коробочки-розетки до них на 311 грн. 60 коп.;
 •  канцелярські товари, а саме клей, скоч, крейда, папір, папки-сегрегатори, файли придбано на суму 381 грн. 47 коп.

Закуплені картриджі на принтери на 419 грн. і здійснено ремонт ксероксу № 1 на 175 грн. та поповнення Інтернету на 130 грн.

Придбано для ремонту даху єврорубероїд на 460 грн. та цемент і піна монтажна на 76 грн. Розпочалося утеплення вікон, на що було витрачено        77 грн. 28 коп.

На лампи, гігієнічні засоби, цвяхи, винти, вимикачі, болти, гайки витрачено 468,63 грн.

Всього розхід склав 3618,98 грн.

За два наступні місяці: жовтень та листопад 2012 року за рахунок  спонсорських коштів був придбаний мультимедійний проектор за 3843 грн.; для проведення виставок дитячих робіт стелаж виставочний за 304 грн. Школа приймала участь у Всеукраїнській виставці-презентації в м. Києві «Інноватика в сучасній освіті». Для виготовлення буклетів та оформлення методичних матеріалів було витрачено 665 грн. Оформлена підписка періодичних видань на І півріччя 2013 р. на 2439 грн. 74 коп.

З настанням холодів проводилися відповідні заходи, по збереженню тепла в приміщенні, а саме придбано утеплювач труб та дріт для обматування цього утеплювача на суму 224 грн. 24 коп. крани Маєвського на батареї на 50 грн., замінено автомат в електрощитовій котельні за 200 грн.

Силами технічного персоналу школи був проведений косметичний ремонт коридору ІІІ поверху І блоку та ремонт  бокових сходинок. На фарбу, валики, щітки, розчинник витрачено 2033 грн.

Проведена часткова заміна труби водопостачання в підвальному приміщенні на 388 грн. В каб. № 60 відремонтовано підлогу та зашпакльовані тріщини на 111 грн. 60 коп.

Для підтримання санітарного стану шкільних приміщень, було придбано полотно неткане на 498 грн., порошок для чищення, рукавиці господарські, рушники паперові, кришка на унітаз, мило рідке та мило туалетне на 749 грн. 35 коп.

Канцелярські товари, а саме папір ксероксний, книга для педрад, фотопапір, самоклейка, книга для ведення відвідування учнями школи, диски, крейда шкільна, файли, папки-сегрегатори, скотч, ватман на 1603 грн. 98 коп.

За користування Інтернетом було сплачено 390 грн. На обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки, заправку ксероксу та придбання картриджів витрачено 690 грн.

Для безперебійної роботи сантехніки були закуплені змішувачі води, крани і шланги для питних фонтанчиків, шланги на умивальники на 598 грн.

На болти, гайки для ремонту стільців і парт, ключі для ремонту сантехніки, сверла для дрелі, плоскогубці, ізолєнту, дверний замок і серцевину до нього, само різи, цемент витрачено 430 грн.

На деякі інші речі, зокрема петлі на ворота, ліхтарик для сторожів, стартери на світильники, тени, термостати на бойлери, прапор державний на флагшток, бензин для заправки горілки на ремонт даху, оформлення корзин квітів для покладання у парку ім. Т.Г. Шевченка та пам’ятника Слави близько751 грн. Всього витрати за жовтень і листопад склали 15960 грн.  54 коп.  

В грудні місяці для проведення дезинфекції шкільного приміщення було придбано 2 кг дезактину на 196 грн. Для проведення новорічних свят, ялинка за 280 грн. та гірлянди до неї за 100 грн. Для нагородження учнів, закуплено грамоти на 70 грн. Учнівський колектив приймав участь в різноманітних новорічних конкурсах на що необхідні були певні матеріали, на які витрачено 298 грн. 30 коп.

Ремонт комп’ютерної техніки, заправка картриджів і принтерів потребували 874 грн.

На ІІІ поверсі ІІІ блоку в туалеті здійснено демонтаж і монтаж унітазу і частин каналізаційних  труб на 956 грн., придбано термостат в їдальню  на бойлер на    95 грн. і   1 рулон єврорубероїду для ремонту даху над актовою залою на 220 грн.

На зимових канікулах в спортивній залі частково проведений косметичний ремонт стін. На матеріали витрачено 350 грн.

Для придбання методичної літератури для ведення експериментальної роботи по сталому розвитку, буклетів для участі у міській конференції по школам сприяння здоров’ю і передплати газети за «Амур» витрачено 460 грн. 55 коп.

На всі інші матеріали (дюбеля, цвяхи, крейду, канцтовари, розетки, гігієнічні засоби) – 311 грн. 62 коп.

Всього витрати за грудень місяць склали 4211,47 грн.

Таким чином за І семестр надходження склали 37320 грн., а витрати 24113,29 грн.

У І кварталі 2013 року (січень-березень) до благодійного фонду Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа № 115» Дніпропетровської міської ради надійшла сума 24700 грн.

За даний період завдяки цим коштам були здійсненні наступні роботи: на центральних сходах замінені вікна на металопластикові на 8510,55 грн. В санвузлі на ІІІ поверсі І блоку замінено унітаз, у  підвальному приміщенні замінено водогінну трубу і встановлено відсікний кран. Все на суму 2982 грн. В  шкільній їдальні відремонтовано конфорки на електричних плитах на 380 грн. та виготовлений стелаж для мучних виробів на 400 грн.

Учні школи приймали участь в 4-х районних конкурсах: «За газетними рядками»; «Екотворчість»; «Серце на долоні» та в конкурсі юних інспекторів руху. У вестибюлі оформляється  рубрика «Наші зірки».

Також в школі проводилися конкурси до Дня Святого Валентина, учні приймали участь в мітингу, присвяченому 199 річниці з Дня народження Т.Г. Шевченка.

Для проведення якісних  виступів виготовлялися відповідні конструкції, купляли скоч, тканину, ватмани, фарби, квіти, кульки та інше на суму 746 грн.

Поповнення на Інтернет та телефон були здійсненні на 690 грн. В ігровій кімнаті та в коридорі на ІІІ поверсі ІІІ блоку проведено косметичний ремонт. На будівельні матеріали (фарбу, шпаклівку, валики, розчинник) витрачено 902 грн. 70 коп.

В спортивній залі були демонтовані на стелі кришки на витяжних шафах  (4 шт.) і закріплені новими кріпленнями, здійснено зварювальні роботи кільця на баскетбольному щиті. Всі роботи на 565 грн.

Придбано рубероїд для ремонту даху над кабінетом хімії 1 шт. на 192 грн. Заправляли принтери, ксерокси, купляли на принтери картриджі на 568 грн. Замовляли відео нашої кімнати-музею ім. О. Гончара на 130 грн. Відремонтовано комп’ютери на   300 грн. Бур, дюбеля, розетки, лампи люмінесцентні, лампи для даху, стартери, вилка на переноску, ізоляційна стрічка, лампи на буфет, сантехніка для питних фонтанчиків, цемент, гайки, шайби, шурупи для ремонту меблів на  863 грн.   

Канцтовари а саме: файли, дипломи для нагородження, папка-реєстратор, диски, степлер, канцелярські книги, папка-швидкозшивач, крейда шкільна, конверти для дисків, методична література, папір для факсу на суму 956 грн.

Папір ксероксний на 709,90 грн. Для їдальні в цехи закуплені відра-педальні, відра для миття підлоги, крани для умивальника, гофру, змішувач для води, утримувачі для паперових рушників на 872 грн. Акумулятор для шуруповерта 160 грн.

Миючі засоби, папір туалетний, style2 У 2013 р. школа стала учасником Міжнародного проекту class=raquo;. /liraquo;; мило рідке, пакети для сміття, дезактин на 441 грн.

Полотно неткане 558 грн.

Різне (кабеля до мультимедійки (2 шт.), довідка з єдиного реєстру, передплата періодичних видань, горшки для квітів, відновлення паспортів на вогнегасники сіль для посипання при ожеледиці, батарейки, фото рамки, портрет Президента все на суму 1539,61 грн.).

Витрачено за І квартал 2013 року 22065,76 грн.    

За квітень і травень 2013 р. надійшло  17940 грн. – була здійснена підписка періодичних видань на 2148,73 грн.

Здійснена заправка картриджів принтера  та ксерокса, матеріали для виставки в ДОІППО по сталому розвитку, реквізит для виступу на конкурсах «Екотворчість» та «Зоряне коло», «Серце на долоні». Поповнення на Інтернет, файли, крейда шкільна, грамоти на свято обдарованих та День ЦЗ, фотопапір, ватмани, папки-реєстратор, методична література на суму                  1470 грн.

Папір офісний придбано на 450,40 грн.

Проводячи акцію «Безсмертний полк» до 9 травня, були виготовлені   20 портретів ветеранів, закуплені яблуневі гілки та повітряні кульки на 762 грн.

Здійснений капітальний ремонт центральних сходин на 15626,35 грн.

В ході підготовки шкільної будівлі до нового навчального року та підготовки котельні до опалювального сезону було проведено ряд заходів, а саме:

 •  провірка та прочистка котлів у котельні (3 шт.) на 680 грн.;
 •  здійснені послуги електровимірювальних робіт на 500 грн.;
 •  перезарядка пожежних гідрантів (2 шт.) на 200 грн.;
 •  проведена діагностика і перезарядка вогнегасників на 534,72 грн.;
 •  страхування пожежної дружини на 701,97 грн.;
 •  повірка манометрів з котельні на 1706,69 грн.;
 •  повірка газосигналізатору 228,46 грн. і промивка системи теплопостачання на 1876,27 грн.

Здійснюючі поточні ремонти, для білування бордюрів і дерев придбані щітки для білування на 90,60 грн.;  вапно на 200 грн.; шпателя, фарба для фарбування кришок гідрантів, для ремонту овочевого і м’ясного цехів на харчоблоці, дюбеля, розетки, цемент, серцевина у дверний замок, привозка стільчиків в актову залу, штори сонцезахисні на вікна у актову залу, фінішна шпаклівка на 890,68 грн.; на спортивному стадіоні оновлено фарбуванням обладнання на 269 грн.; у підвальному приміщенні частково замінено трубогін центрального водопостачання і виконані зварювальні роботи на сміттєвих баках для зручності вигрузки на 379,35 грн.; придбані 5 шт. відер оцинкованих та 2 пластмасових в медичний ізолятор на 216,75 грн.; проведена ревізія у санвузлах (замінено змішувачі для води, крани, шланги) на 844 грн.; в комп’ютерний кабінет придбано маршрутизатор (модем для Інтернету) на 350 грн.; придбані гігієнічні засоби (рушники паперові, засіб для миття скла засіб чищення, мило туалетне, рукавиці господарські) на   355,90 грн., лампи для освітлення даху на 175 грн.; полотно неткане на 558 грн.

Витрати за квітень і травень склали 31532,20 грн.

Залишок на 01.06.2013 р. - 2250 грн.

Учні школи та батьківський комітет виносять слова глибокої вдячності всім небайдужим до проблем школи.

 

 

Звіт керівника за 2011-2012 н.р.

 

Вся робота педагогічного колективу була направлена на виконання завдань, що поставлені на ІІ організаційно-моделюючому етапі науково-педагогічного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». І на цьому етапі центральною фігурою у модернізації освіти, у реформуванні освітнього процесу мав стати вчитель-дослідник, учитель-лідер як педагог нової формації, духовно розвинений, соціально зрілий і творча особистість. Саме тому 23 вчителі пройшли курсову перепідготовку;              4 педагога підтвердили кваліфікацію, а 3 педагоги її підвищили.

На протязі навчального року проводилася активна робота по виконанню Державної цільової програми запровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій.

Педагогами школи були створені електронні щоденники та електронні журнали, що дало змогу батькам бути систематично проінформованими та обізнаними з питання навчальних досягнень їхніх дітей. А завдяки впровадженню сайту «Школа» всі бажаючі можуть в будь-який час дізнатися про style2span .=будь-якp awml:=і шкільні новини.

Згідно з Концепцією профільного навчання у старшій школі, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від                      11 вересня 2009 р. № 854, допрофільна підготовка учнів 8-9 класів здійснюється з метою їх професійної орієнтації, сприяння вибору  напряму профільного навчання у старшій школі. Важливо, щоб під час вибору профілю навчання учні відчували себе не пасивними об’єктами, а активними суб’єктами.

Професійне орієнтування учнів характеризується тим, що на цьому етапі учитель повинен стати помічником, консультантом для кожного учня. Робота учителя має спрямовуватися на надання психолого-педагогічної допомоги учням у прийнятті ними рішення щодо вибору профілю навчання та на створення умов для готовності учня до соціального, професійного і культурного самовизначення.

Впродовж 2011/2012 н.р. профільним навчанням було охоплено 100% старшокласників.

16 випускників отримали посвідчення з допрофільної підготовки з професії «Оператор комп’ютерного набору», а 17 випускників отримали посвідчення з допрофільної підготовки «Слюсар з ремонту автомобілів»   2011/2012 н.р. – рік подальшого залучення випускників школи до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. 88% випускників школи зареєструвалися для участі в ЗНО.

Приділялася постійна увага дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей. У зв’язку з цим їм було організоване безкоштовне харчування, проводилися благодійні акції.

В цьому навчальному році в закладі навчалося 32 дитини з багатодітних сімей, 6 дітей – інвалідів, 8 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Неухильна, безперебійна робота проводилася по збереженню та зміцненню  здоров’я дітей. В школі працювали різноманітні гуртки спортивного напрямку, а також «Майстровиті руки», «Рукодільниця», «Чарівний пензлик», «Веселі нотки», «Акорд», «Сучасна хореографія», «Англійський клуб».

На базі школи проводить навчально-тренувальні заняття з карате громадянська організація «Дніпропетровська федерація фрі-файту», дитячо-юнацька спортивна школа № 12 Дніпропетровської міської ради проводить навчально-тренувальні заняття з футболу; працює студія бальних танців та тренажерна зала.

Другий рік поспіль серед широкого спектру питань і проблем педагогічної та батьківської громадськості заслуговує на увагу Всеукраїнська акція «Дай руку, першокласнику». В рамках її проведення організовані неодноразові зустрічі з батьками майбутніх першокласників, проводилися підготовчі заняття із самими першокласниками, проводяться заходи по забезпеченню сприятливих умов перебування учнів в закладі та зміцнення матеріально-технічної бази школи.

Для створення затишку, належного санітарного стану шкільних приміщень, забезпечення всім необхідним для нормальної роботи школи від Вас, шановні батьки, надійшли благодійні внески на суму 79662 грн.(сімдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят дві грн. ). За період з вересня 2011 по травень 2012 року, витрачено 86969, 77 грн. (вісімдесят шість тисяч дев’ятсот шістдесят дев’ять грн. сімдесят сім коп.).  Більша сума витрачена у зв’язку з тим, що на рахунку залишався залишок спонсорських надходжень з 2010-2011 навчального року.

Завдяки Вашому, шановні батьки, небайдужому ставленню:

 •  була здійснена підписка періодичних видань на  4228,31 грн.
 •  придбані для спортивної зали шкіряні м’ячі на  1000,00 грн.
 •  канцтовари (файли, грамоти, крейда, папір ксероксний та папір для факсу, диски, самоклейка, послуги копіювання) на 3581,85 грн.;
 •  декорації та пошив костюмів для проведення різноманітних конкурсів «З чого починається школярик», «Конкурс – зліт команд ЮІР», «EVVIVA» на 2631,70 грн.
 •  поповнення Інтернету безпровідного на 1565 грн.
 •  гігієнічні засоби (туалетний папір, паперові рушники, дезактин, миючі засоби, неткане полотно, тощо) на 3448,05 грн.
 •  лампи 295,20 грн.
 •  ремонт холодильників, духових шафів, електроприладів, обладнання в котельні, елетрощитовій, встановлення бойлерів 5783,06 грн.
 •  дверні замки, серцевини для дверних замків, сіфони, шланги, крани 2465,20 грн.
 •  шуруповерт, болгарка, круги на фортунку, круги по камням 1253,25 грн.
 •  болти, саморізи, шурупи, дюбеля, клей для ремонту меблів та полу 1794,20 грн
 •  розетки, дріт, гофра, тримач, кабель, фільтр мережевий, вимикачі               710,84 грн.;
 •  фарба, цемент, силікатна маса, лак, вапно 1760,65 грн.
 •  заправка ксероксу, обслуговування оргтехніки 2880,86 грн.
 •  здійснено капітальний ремонт санвузлів І поверху І блоку із повною заміною всієї сантехніки, всіх труб, кахлю на що витрачено                          46216, 84 грн.
 •  також здійснювалася часткова заміна в підвальному приміщенні та визначених точках шкільної будівлі труб водопостачання та каналізаційних труб на пластикові, промивка системи опалення та каналізації на суму 3073,88 грн.
 •  ремонтні роботи в цехах харчоблоку, налагоджувальні роботи ноутбуку та комп’ютерів 2842, 96 грн.     
 •  інше (привоз хоз. товарів, відро для помпи, чайник в медичний кабінет, медичні лотки, драбина, 2 антени до телевізорів, тощо) 1437,92 грн.

 

 

Всім небайдужим виносимо слова глибокої подяки і в подальшому надіємося на Ваше розуміння та підтримку.

 

 

 

 

 

nbsp;

nbsp;/p